Г  О  Д  И  Ш  Е  Н    Д  О  К  Л  А  Д

 

за дейността на Районен съд гр.Левски

 

през периода 01.01.2009 год. – 31.12.2009 год.

 

        

         Районен съд гр.Левски е със седалище в същия град и в съдебния му район са включени общините Левски и Белене.

 

І. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА.

 

І.1. Общият брой дела за разглеждане през 2009 г. в РС-Левски е 1655.

Останалите към 01.01.2009 г. несвършени дела от предходни години са 243.

Новопостъпилите през годината дела са 1412.

 

Всичко дела за разглеждане (несвършени + постъпили)

2006

2007

2008

2009

ОБЩО

1433

1544

1533

1655

 

При съпоставка на данните от четирите години се забелязва, че през предходните две години делата за разглеждане са с около 100 повече от делата от 2006 г., а през 2009 г. съответно са се увеличили с повече от 100 спрямо предходните две години, и със 222 спрямо 2006 г., т.е. може да се направи извод, че е налице тенденция за увеличаване броя на делата за разглеждане.

 

Броят на новопостъпилите през 2009 г. граждански дела е 700, а на наказателните – 712.

 

Общият брой граждански дела за разглеждане през 2009 г. е 813, като от тях 113 дела са останали несвършени от предходен период.

Общият брой наказателни дела за разглеждане през 2009 г. е 842, като от тях 130 дела са останали несвършени от предходен период.

 

Постъпления на делата

2006

2007

2008

2009

Граждански

416

471

565

700

Наказателни

817

824

665

712

ОБЩО

1233

1295

1230

1412

Видно е, че през 2009 г. са постъпили с около 100 дела повече, в сравнение с 2007 г., и близо с двеста дела повече спрямо 2006 г. и 2008 г.

 

Останали несвършени дела в края на отчетния период

2006

2007

2008

2009

Граждански

121

124

113

68

Наказателни

128

179

130

53

ОБЩО

249

303

243

121

От тази таблица, в съпоставка с горните две (относно всичко дела за разглеждане и постъпилите дела през последните 4 години)  ясно личи, че през 2009 г. съдиите са работили най-ефективно, тъй като в края на отчетния период са останали несвършени едва 121 дела (при останали повече от два пъти несвършени дела в предходни години), и то в годината, когато са разгледани най-голям брой дела.

 

През 2009 г. броят на гражданските дела за разглеждане, разпределени по видове, е следният:

240 са делата по общия ред,

  59 – по чл.310 от ГПК,

  14 – ч.гр.д.,

411 – по чл.410 и чл.417, б.„в”-„з” от ГПК,

  39 – дела от и срещу търговци,

  50 – други граждански дела.

Впечатление прави рязкото увеличаване на броя на делата по чл.410 и чл.417 от ГПК – от 180 през 2008 г. (когато с новия ГПК се въведе заповедното производство по чл.410 и чл.417 от ГПК), на 411 през 2009 г. Очевидно е, че кредиторите предпочитат да използват реда на заповедното производство, който определено води до бързо удовлетворяване на претенциите им.

 

По материя гражданските дела за разглеждане през 2009 г. се разпределят както следва:

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

БРОЙ

по СК

105

Облигационни

88

Вещни

11

Делби

46

по КТ

32

по ЗЗДН

4

по Закона за защита от дискриминация

2

по чл.26 от Закон за закрила на детето

27

по чл.30 от Закон за закрила на детето

14

от административен характер

1

по чл.410 и чл.417 ГПК и ЗКИ

411

Други

72

ОБЩО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ                813

 

През 2009 г. броят на наказателните дела за разглеждане, разпределени по видове, е следният:

 

260 са н.д.о.х.;

  20 – н.д.ч.х.;

  34 – по чл.78а от НК;

176 – ч.н.д. разпити пред съдия;

200 – други ч.н.д.;

152 – а.н.д. (без тези по чл.78а от НК).

 

По материя наказателните дела за разглеждане през 2009 г. се разпределят както следва:

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

БРОЙ

Н.Д.О.Х.,

от които:

260

 

-против личността

13

-против брака, семейството и младежта

8

-против собствеността

108

-против стопанството

28

-против дейността на ДО и ОО

4

-документни

9

-против реда и общественото спокойствие

6

-общоопасни

84

Н.Д.Ч.Х.

20

по чл.78а от НК

34

давност и амнистии – чл.80-84 от НК

1

реабилитации

6

принудителни медицински мерки по Закона за здравето и чл.89 от НК

23

групиране на наказания – чл.23, 25 и 27 от НК

41

Ч.Н.Д. от досъдебно производство

305

А.Н.Д.,

от които:

152

-по ЗГ и ЗЛОД

6

-по ЗА, ЗДДС, ЗОПК

1

-по Закона за движението по пътищата

93

-по ЗУТ

1

-по УБДХ

10

-по други закони (ЗИНЗС, КТ, ЗБДС и др.)

41

ОБЩО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ                    842

 

 

Всичко дела за разглеждане (несвършени + постъпили)

2006

2007

2008

2009

Граждански

515

592

689

813

Наказателни

918

952

844

842

 

Може да се обобщи, че като цяло през четирите години е налице тенденция към увеличаване броя на постъпилите граждански дела, коeто се дължи основно на все по-често използваната от кредиторите възможност за снабдяване със заповед за изпълнение и изпълнителен лист по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК.

При наказателните дела, след рязкото увеличаване през 2006г. и 2007 г., през 2008 г. се забелязва спад в постъпленията. Постъплението на наказателните дела през 2009 г. се намира някъде в средата – по-малко е от 2006 г. и 2007 г., но повече от 2008 г., като в сравнение с последната година през 2009 г. се забелязва леко увеличаване на наказателните дела от общ характер и частните наказателни дела (в това число и разпитите пред съдия).

 

І.2. Броят на свършените (решени и прекратени) граждански дела през 2009 г. е 745, а на наказателните 789.

 

Свършени дела

2006

2007

2008

2009

Граждански

394

468

576

745

Наказателни

790

773

714

789

ОБЩО

1184

1241

1290

1534

 

 

Свършени дела до 3 месеца

2006

2007

2008

2009

Граждански

303

363

468

693

Наказателни

716

626

532

670

ОБЩО

1019

989

1000

1363

 

От последните две таблици е видно, че от 1534 свършени през 2009 г. дела, 1363 са решени в 3-месечен срок, което прави 89% от свършените дела, и по този показател значително се покачва нивото от предходните две години, като следва да се има предвид и факта, че свършените през 2009 г. дела в РС-Левски са много повече като брой от тези през предходните три години. При гражданските дела свършените в 3-месечен срок през 2009 г. са 93% от всички свършени, а при наказателните – 85%. Изключително високият процент при гражданските дела се дължи основно на рязкото увеличаване на броя на заповедните производства по чл.410 и чл.417 от ГПК, които приключват в 3-дневен срок.

 

І.2.1. Брой решени дела:

През 2009 г. решените граждански дела със съдебен акт по същество са 651, от които:

 

130 са делата по общия ред,

  39 – по чл.310 от ГПК,

  10 – ч.гр.д.,

402 – по чл.410 и чл.417, б.„в”-„з” от ГПК,

  26 – дела от и срещу търговци,

  44 – други граждански дела.

 

По материя решените граждански дела се разпределят както следва:

 

РЕШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

БРОЙ

по СК

81

Облигационни

48

Вещни

5

Делби

16

по КТ

20

по ЗЗДН

1

по Закона за защита от дискриминация

2

по чл.26 от Закон за закрила на детето

26

по чл.30 от Закон за закрила на детето

10

от административен характер

1

по чл.410 и чл.417 ГПК и ЗКИ

402

Други

39

ОБЩО РЕШЕНИ                                                                                   651

 

През 2009 г. решените наказателни дела със съдебен акт по същество са 679, като от тях:

 

156 са н.д.о.х.;

     7 – н.д.ч.х.;

   30 – по чл.78а от НК;

 174 – ч.н.д. разпити пред съдия;

 176 – други ч.н.д.;

 136 – а.н.д. (без тези по чл.78а от НК).

По материя решените наказателни дела се разпределят както следва:

РЕШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

БРОЙ

Н.Д.О.Х.,

от които:

156

 

-против личността

9

-против брака, семейството и младежта

4

-против собствеността

70

-против стопанството

10

-против дейността на ДО и ОО

3

-документни

8

-против реда и общественото спокойствие

3

-общоопасни

49

Н.Д.Ч.Х.

7

по чл.78а от НК

30

давност и амнистии – чл.80-84 от НК

1

Реабилитации

5

принудителни медицински мерки по Закона за здравето и чл.89 от НК

13

групиране на наказания – чл.23, 25 и 27 от НК

30

Ч.Н.Д. от досъдебно производство

301

А.Н.Д.,

от които:

136

-по ЗГ и ЗЛОД

3

-по Закона за движението по пътищата

84

-по УБДХ

10

-по други закони (ЗИНЗС, КТ, ЗБДС и др.)

39

ОБЩО РЕШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА                                     679

 

Видно от долната таблица, налице е тенденция за увеличаване на броя на приключените дела със съдебен акт по същество:

Решени дела със съдебен акт по същество

2006

2007

2008

2009

Граждански

303

386

499

651

Наказателни

545

680

634

679

ОБЩО

848

1066

1133

1330

През 2009 г. в Районен съд гр.Левски са внесени 143 обвинителни актове (от образуваните по тях дела 11 са подновени – върнати са от окръжен съд и от ВКС, или е внесен обвинителен акт по върнато на досъдебното производство дело) и 48 споразумения по чл.382 от НПК. Разгледани са и 69 н.д.о.х., останали несвършени от предходен период. 

 

Произнесените през 2009 г. осъдителни присъди по делата от общ характер са 141. По 16 дела с внесен обвинителен акт са постигнати споразумения в хода на съдебното производство. По 49 от делата по чл.382 от НПК (едното е било висящо от 2008 г.) съдът е одобрил постигнатите споразумения.

В сравнение с 2007 г., броят на делата през 2009 г., при които е проведено съкратено съдебно следствие, се е увеличил с 24, но в сравнение с 2008 г. е намалял с 4 (броят на делата, при които е проведено съкратено съдебно следствие през трите години, е както следва: 2007 г. – 45; 2008 г. – 73; 2009 г. – 69).

 

Относителният дял на осъдителните присъди (в това число и одобрени споразумения) спрямо разгледаните прокурорски актове по н.д.о.х. през 2009 г. е 79,23 %    (141+16+49):(143+48+69)х100.

 

І.2.2. Прекратените през 2009 г. дела са общо 204.

 

Прекратените граждански дела през 2009 г. са 94, като от тях 9 са прекратени поради постигната между страните спогодба, а останалите 85 са прекратени по други причини, най-често срещаните от които са неотстраняване в срок на нередовностите по исковите молби, оттегляне на исковите молби или поради неподсъдност на делото на РС-Левски и изпращането му на компетентния съд.

 

Прекратените наказателни дела през 2009 г. са 110, като от тях 70 са н.д.о.х, 8 са н.д.ч.х., 23 са ч.н.д. (2 от тях са разпити), 1 – по чл.78а от НК и 8 са други а.н.д.

 

От прекратените 70 н.д.о.х., 1 дело е върнато на прокурора на осн. чл.249, ал.1, във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК за отстраняване на допуснато съществено нарушение на процесуални правила (според съдията-докладчик предявяване на обвинението на служебния защитник в отсъствие на обвиняемия е довело до ограничаване процесуалните права на последния), 2 дела са прекратени на основание чл.248, ал.2, т.1, във вр. с чл.42, ал.2, във вр. с ал.1 от НПК и са изпратени на Окръжна прокуратура гр.Плевен, 2 дела са прекратени на осн. чл.289, във вр. с чл.24, ал.1, т.2 от НПК (деецът не носи наказателна отговорност поради амнистия) и 65 дела са прекратени поради приключването им със споразумение.

 

8-те н.д.ч.х. са прекратени по следните причини:

по 3 от делата тъжителят е оттеглил тъжбата си;

1 от делата е прекратено поради неявяване на тъжителя;

4 дела са прекратени поради постигната спогодба.

 

Причините за прекратените ч.н.д. (общо 23 на брой) са следните:

9 от делата са по ЗЗ и са прекратени – в по-голямата си част – на осн. чл.159, ал.4 от ЗЗ, тъй като след изслушване на психиатър не се е установило наличие на психично разстройство на лицето и необходимост от задължително лечение, а някои от делата по ЗЗ са прекратени поради доброволно постъпване на лицето на лечение или поради изпращане на делото по подсъдност на компетентния съд;

6 от прекратените дела са за групиране на наказания по чл.25 от НК и са прекратени, тъй като са изпратени за разглеждане на компетентния съд;

4 дела са прекратени, тъй като по същия предмет съдът вече се е бил произнесъл;

2 от прекратените дела са ч.н.д., образувани по искане на органите на досъдебното производство за разпит пред съдия. Едното е прекратено поради отказ на обвиняемия да даде обяснения, а другото – поради изразено желание на обвиняемия да организира защитата си и даване на възможност на обвиняемия да си упълномощи адвокат;

1 от прекратените дела е било образувано като ч.н.д. по искане на обвиняем в хода на досъдебно производство за изменение на взетата спрямо него мярка за процесуална принуда, но преди насрочената дата за разглеждането му е бил внесен обвинителен акт по същото досъдебно производство, поради което искането е било пренасочено за разглеждане от съдебния състав, който разглежда наказателното дело от общ характер;

1 дело е прекратено, тъй като обжалваното постановление на РП-Левски не е касаело спиране или прекратяване на досъдебното производство.

 

Делото по чл.78а от НК е прекратено поради липса на предпоставките по чл.78а от НК и е върнато на РП-Левски.

 

Причините за прекратяване на останалите а.н.д. – общо 8 на брой – са:

- недопустими жалби, като от тях:

подадени жалби след срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН – 1 дело;

подадена жалба срещу заповед на началника на затвора, извън срока по ЗИНЗС – 1 дело;

подадена жалба срещу НП, с което е наложено административно наказание глоба до 50 лв. вкл. по ЗДвП – 1 дело;

 - оттегляне на жалбата до започване на съдебното следствие – 4 дела;

- поради изтичане на предвидената в закона давност – 1 дело.

 

Прекратени дела

2006

2007

2008

2009

Граждански

91

82

77

94

Наказателни

87

93

80

110

ОБЩО

178

175

157

204

 

І.3. В края на отчетния период са останали несвършени общо 121 дела.

 

Останалите към 01.01.2010 г. несвършени граждански дела са 68, от които:

  47 са делата по общия ред,

    8 – по чл.310 от ГПК,

    1 – ч.гр.д.,

    3 – по чл.410 и чл.417, б.„в”-„з” от ГПК,

    9 – дела от и срещу търговци.

   

По материя висящите към 01.01.2010 г. граждански дела се разпределят както следва:

 

НЕСВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

БРОЙ

по СК

4

Облигационни

22

Вещни

4

Делби

16

по КТ

5

по ЗЗДН

0

по Закона за защита от дискриминация

0

по чл.26 от Закон за закрила на детето

0

по чл.30 от Закон за закрила на детето

3

от административен характер

0

по чл.410 и чл.417 ГПК и ЗКИ

3

Други

11

ОБЩО НЕСВЪРШЕНИ                                                                      68

 

От това разпределение се вижда, че основен дял в останалите несвършени граждански дела заемат делбите, по-голяма част от които са с фактическа и правна сложност, а и този вид дела протичат най-често във всичките предвидени от закона фази, което забавя приключването им. Сравнително големият брой останали несвършени облигационни дела пък се дължи на обстоятелството, че този вид граждански дела постъпват ритмично през годината и на практика повечето от несвършените такива са постъпили в края на отчетния период, поради което е било обективно невъзможно приключването им до 31.12.2009 г.

 

Останалите към 01.01.2010 г. несвършени наказателни дела са 53, от които:

34 са н.д.о.х.;

  5 – н.д.ч.х.;

  3 – по чл.78а от НК;

  0 – ч.н.д. разпити пред съдия;

  3 – други ч.н.д.;

  8 – а.н.д. (без тези по чл.78а от НК).

 

По материя несвършените наказателни дела се разпределят както следва:

 

НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

БРОЙ

Н.Д.О.Х.,

от които:

34

 

-против личността

2

-против брака, семейството и младежта

3

-против собствеността

23

-против стопанството

1

-против дейността на ДО и ОО

0

-документни

0

-против реда и общественото спокойствие

1

-общоопасни

4

Н.Д.Ч.Х.

5

по чл.78а от НК

3

Реабилитации

1

принудителни медицински мерки по Закона за здравето и чл.89 от НК

1

групиране на наказания – чл.23, 25 и 27 от НК

1

Ч.Н.Д. от досъдебно производство

0

А.Н.Д.,

от които:

8

-по ЗГ и ЗЛОД

0

-по ЗА, ЗДДС, ДОПК

1

-по Закона за движението по пътищата

5

-по ЗУТ

1

-по УБДХ

0

-по други закони (ЗИНЗС, КТ, ЗБДС и др.)

1

ОБЩО НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА                        53

 

Най-голям дял от несвършените в края на годината наказателни дела заемат н.д.о.х. за престъпления против собствеността. Престъпленията против собствеността са и делата, които заемат преобладаващ дял измежду всички н.д.о.х., което обуславя висящия в края на годината по-голям брой. Освен обективните причини за неприключването на наказателните дела от общ характер, може да се посочи също така, че по някои дела съдиите не са използвали всички възможни средства за дисциплиниране на страните.

 

 

Съотношението между свършените и останалите несвършени дела през 2009 г. спрямо общия брой дела за разглеждане е както следва:

 

Вид дела

Общ брой за разглеждане през 2009 г.

Свършени

(спрямо общия брой за разглеждане)

Останали несвършени (спрямо общия брой за разглеждане)

Граждански

813

91,64%

8,36%

Наказателни

842

93,71%

6,29%

 

 

 

Общ брой за разглеждане

Граждански – брой и % спрямо общия брой за разглеждане

Наказателни – брой и % спрямо общия брой за разглеждане

Общ брой свършени

Граждански – брой и % спрямо общия брой свършени

Наказателни – брой и % спрямо общия брой свършени

2006г.

1433

515

(35,94)

918 (64,06)

1184

394

(33,28)

790 (66,72)

2007г.

1544

592

(38,34)

952 (61,66)

1241

468 (37,71)

773

(62,29)

2008г.

1533

689

(44,94)

844

(55,06)

1290

576

(44,65)

714

(55,35)

2009г.

1655

813

(49,12)

842

(50,88)

1534

745

(48,57)

789

(51,43)

 

Горната таблица илюстрира съотношението през годините между гражданските и наказателните дела (както по отношение на делата за разглеждане, така и относно свършените дела).

 

І.4. Общият брой обжалвани (протестирани) дела през 2009г. е 164.

 

Обжалваните граждански дела са 81, като от тях:

по общия ред – 15;

по чл.310 от ГПК – 8;

ч.гр.дела – 1;

по чл.410 и 417, б.”в”-”з” от ГПК – 40;

от и срещу търговци – 11;

други граждански дела – 6.

 

Обжалваните наказателни дела са 83, като от тях:

н.д.о.х – 35;

н.д.ч.х. – 5;

ч.н.д. – 11;

по чл.78а от НК – 1;

други а.н.д. – 31.

 

Резултатът от въззивната и касационната проверка е следният:

Потвърдените съдебни актове са 58 (13 по граждански дела и 45 по наказателни дела), отменените – 47 (36 по граждански дела и 11 по наказателни дела) и изменените – 12 (6 по граждански дела и 6 по наказателни дела).

Висящите обжалвани дела са 47 (26 граждански и 21 наказателни).

 

         Процентното съотношение на потвърдените, отменените и изменените актове спрямо общия брой на обжалваните такива е следното:

 

Вид обжалвани дела

общ брой обжалвани

потвърдени

отменени

изменени

висящи

Граждански

81

16,05%

44,44%

7,41%

32,10%

Наказателни

83

54,22%

13,25%

7,23%

25,30%

        

Високият процент на отменените граждански актове се дължи основно на големия брой отменени разпореждания по чл.417 от ГПК, с които е отказано издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по заявления на банки, позоваващи се на предсрочна изискуемост на кредита. По една част от заявленията липсваха данни кредитът да е бил предсрочно изискуем и съобразно указанията на ИВСС, дадени след извършена проверка в РС-Левски (при която изрично бе обърнато внимание на съдиите, че са издавали исканите заповеди и изпълнителни листи, без по делата да е имало доказателства за обявяване на кредита за предсрочно изискуем) следваше да се прилага оскъдната практика на ВКС. Според един от посочените актове на ВКС такова обявяване е необходимо, за да се уважи искането по чл.417 от ГПК. Съдиите от ОС-Плевен обаче не възприеха това становище и създадоха практика, според която, за да се издадат заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, не е необходимо по делата да има доказателства за това, че кредитът е обявен за предсрочно изискуем. По друга част от същите тези производства самият Окръжен съд гр.Плевен има противоречива практика – единият състав приема, че заявленията по чл.417 от ГПК следва да се оставят без движение и извън случаите на чл.425, ал.2 от ГПК и по тази причина отменяше напр. разпореждания, с които е отхвърлено заявление поради липса на документа, въз основа на който се претендира вземането, и приемаше доказателства, които е могло да бъдат представени пред първоинстанционния съд, докато другият състав възприе становището на ВКС по този въпрос и потвърждаваше разпореждания на районния съд, с които се отхвърляше искането, по идентични казуси. Тъй като очевидно е налице противоречива практика на съдилищата във връзка със заповедните производства, председателят на РС-Левски изпрати на Инспектората към ВСС подробен анализ на заповедните производства с цел предприемане на необходимите действия за уеднаквяване на практиката на съдилищата, в това число – сигнализиране на компетентните органи за отправяне на искане за приемане на тълкувателно решение на ВКС по спорните въпроси.

 

 

 

Процентно съотношение на потвърдените, отменените и изменените актове спрямо решените по същество дела:

Вид обжалвани дела

общ брой решени по същество

потвърдени

отменени

изменени

Граждански

651

2,00%

5,53%

0,92%

Наказателни

679

6,63%

1,62%

0,88%

 

 

         Постановените през 2009 г. оправдателни присъди са общо 18, като от тях 15 са по н.д.о.х. и 3 – по н.д.ч.х.

 

Оправдателните присъди по разгледаните през 2009 г. обвинителни актове са както следва:

-десет за престъпления против собствеността (1 по чл.198 от НК, 2 по чл.202 от НК, 1 по чл.210 от НК, 1 по чл.209 от НК, 1 по чл.216 от НК и 4 по чл.195 от НК);

-три за документни престъпления (1 по чл.311 от НК, 1 по чл.308 от НК и 1 по чл.309 от НК);

         -една за престъпление против ДО и ОО (по чл.286 от НК);

         -една за престъпление против реда и общественото спокойствие (по чл.323 от НК).

        

Причините за оправдателните присъди по н.д.о.х. са следните:

         По 7 дела съдът е заключил, че от събраните по делото доказателства не се е установило по несъмнен и категоричен начин участието на подсъдимия в извършване на престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Една от тези присъди е отменена от въззивната инстанция (поради допуснати отстраними съществени процесуални нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на прокурора и гражданския ищец и частен обвинител, както и поради неспазване на установения процесуален ред за оценка и анализ на доказателствата, което налага извода за предубеденост на районния съд при решаване на въпросите по чл.102 и чл.301, ал.1 от НПК) и делото е върнато на първоинстанционния съд за ново разглеждане;

         По 7 дела съдът е направил извод, че деянието не съставлява престъпление (поради липса на елемент от състава на престъплението). И тук една от присъдите е отменена от ОС-Плевен (поради неспазване на установения процесуален ред за оценка и анализ на доказателствата, довело до превратно тълкуване на събраните по делото доказателства и до извод за предубеденост  на състава на районния съд при решаване на въпросите по чл.102 и чл.301, ал.1 от НПК) и делото е върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд;

         По 1 от делата съдът е заключил, че деянието не е престъпно по смисъла на чл.9, ал.2 от НК, тъй като макар и формално да осъществява признаците на престъпление, поради своята малозначителност е с явно незначителна обществена опасност.

 

Причините за оправдателните присъди по н.д.ч.х. са следните:

По 2 от делата съдът е направил извод, че деянията не съставляват престъпление, тъй като са несъставомерни както от обективна, така и от субективна страна;

По 1 от делата съдът е направил извод, че липсват доказателства за това, подсъдимият да е извършил престъпленията, за които са му повдигнати обвинения.

 

През 2009 г. влезлите в сила осъдителни присъди са 197 (в това число са включени и 65 споразумения и 3 присъди по н.д.ч.х.), а 10 присъди в края на 2009 г. са останали висящи, като от тях 9 са по н.д.о.х. и 1 е по н.д.ч.х.

 

Структура на наказаната (с влязла в сила присъда) престъпност:

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

брой влезли в сила

Н.Д.О.Х.,

от които:

194

 

-против личността

10

-против брака, семейството и младежта

5

-против собствеността

67

-против стопанството

25

-против дейността на ДО и ОО

3

-документни

4

-против реда и общественото

спокойствие

3

-общоопасни

77

Н.Д.Ч.Х.

3

 

Към 31.12.2009 г. по наказателните дела от общ характер от общо съдени 298 лица, има осъдени 250 лица и 32 са оправдани (от останалите 16 лица, спрямо 10 е наложено наказание по чл.78а от НК, 2 лица не са наказани, за 2 лица делото е прекратено поради амнистия и за 2 лица делата са прекратени и изпратени на ОП-Плевен). По н.д.о.х. осъдените с влязла в сила присъда лица са 235, а оправданите с влязла в сила присъда25 лица.

Към 31.12.2009 г. по наказателните дела от частен характер от общо съдени 23 лица, има осъдени 3 лица и 3 са оправдани. С влязла в сила присъда по н.д.ч.х. са осъдени три лица, а оправдано с влязла в сила присъда по н.д.ч.х. е едно лице.

 

От 15-те оправдателни присъди по н.д.о.х., 14 са били протестирани. От  тях 9 са потвърдени, 2 са отменени и делото е върнато за ново разглеждане на първа инстанция, 3 са висящи.

 

Влезлите в сила оправдателни присъди са 11, като от тях 10 са по н.д.о.х. (1 не е протестирана, девет са потвърдени от горната инстанция) и 1 по н.д.ч.х. (последната е обжалвана и потвърдена).

 

Оправдателните присъди по н.д.о.х. са 7,85% спрямо внесените през 2009 г. прокурорски актове и 5,77% спрямо всички прокурорски актове за разглеждане (обвинителни актове и споразумения, вкл. и останалите несвършени от предходен период н.д.о.х.).

        

През 2009 г. в РС-Левски не е разглеждано дело със значим обществен интерес.

 

 

ІІ. АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА (ПО ЩАТ И ДЕЙСТВИТЕЛНА).

 

В РС-Левски по щат работят 5 съдии. През цялата година съответните бройки са били заети, но считано от 15.03.2009 г. до края на отчетния период съдия Наташа Георгиева Панчева не работи в РС-Левски, тъй като бе командирована в РС-Плевен.

 

ІІ.1. От гледна точка на делата за разглеждане (останали несвършени в началото на годината + постъпили през отчетния период):

 

ІІ.1.1. Средната месечна натовареност на един съдия на база 12 месеца при заети 5 щатни бройки и съответно възможни 60 човекомесеца е 27.58 дела при 25.55 дела през 2008 г., 25.73 дела през 2007 г. и 23.88 дела през 2006 г.

 

ІІ.1.2. Действителната средна месечна натовареност на един съдия е по-голяма, предвид обстоятелството, че отработените човекомесеци са по-малко, а именно: 53 през 2006 г., 50 през 2007г., 50 през 2008 г. и 45 през 2009 г. При това положение средната месечна натовареност на един съдия на база действително отработеното време през годините е следната:

 

 

2006

2007

2008

2009

отработени човекомесеци

53

50

50

45

действителна месечна натовареност

27.04

30.88

30.66

36.78

 

От тези данни се вижда, че броят на разглежданите от един съдия дела средно за месец през последната година се е увеличил в сравнение с предходните три години.

 

         През 2009 г. средната месечна натовареност на гражданските съдии по щат е 33.88 дела за разглеждане (при възможни 24 човекомесеци общо за двамата съдии в граждански състави).

През 2009 г. средната месечна натовареност на наказателните съдии по щат е 23.39 дела за разглеждане (при възможни 36 човекомесеци за тримата съдии в наказателни състави).

 

Тук следва да се отбележи, че поради наличието на командирован съдия в РС-Плевен, значителен брой граждански дела в РС-Левски се разглеждаха през годината и от наказателните състави.

 

ІІ.2. От гледна точка на свършените дела (решени по същество и прекратени):

 

ІІ.2.1. Средната месечна натовареност при решените дела на един съдия на база 12 месеца при заети 5 щатни бройки и съответно възможни 60 човекомесеца е 25,57 дела през 2009 г., при 21.50 дела през 2008 г., 20.68 дела през 2007 г. и 19.73 дела през 2006 г.

 

ІІ.2.2. Действителната средна месечна натовареност на един съдия е по-голяма, предвид обстоятелството, че отработените човекомесеци са по-малко, а именно: 53 през 2006 г., 50 през 2007г., 50 през 2008 г. и 45 през 2009 г. При това положение действителната месечна натовареност на един съдия на база действително отработеното време през годините спрямо общия брой свършени дела е следната:

 

 

2006

2007

2008

2009

отработени човекомесеци

53

50

50

45

действителна месечна натовареност

22.34

24.82

25.80

34.09

 

От тези данни се вижда, че броят на решените от един съдия дела средно за месец значително се е увеличил през отчетната година, спрямо предходните три години.

 

         През 2009 г. средната месечна натовареност на гражданските съдии по щат е 31.04 свършени дела (при възможни 24 човекомесеци общо за двамата съдии в граждански състави).

През 2009 г. средната месечна натовареност на наказателните съдии по щат е 21.91 свършени дела (при възможни 36 човекомесеци за тримата съдии в наказателни състави).

 

И тук може да се отбележи, че поради наличието на командирован съдия в РС-Плевен, значителен брой граждански дела в РС-Левски са свършени и от наказателните състави.

 

ІІІ. Оценка за дейността на съда и конкретно на всеки съдия в съответствие с показателите натовареност и качество.

 

Въпреки липсата на един от съдиите през по-голямата част от годината, останалите успяха да се мобилизират и да постигнат много добри резултати. (Следва да се отбележи обаче, че с оглед тенденцията за увеличаване на броя на делата, е необходимо да работят и 5-та магистрати, тъй като продължителното отсъствие на един от тях води до по-голямо изтощение за останалите, които биха могли да отделят повече време за повишаване на знанията и квалификацията си и за повишаване качеството на съдебните си актове при една по-ниска натовареност.) За успешната година голяма е заслугата и на съдебните служители, чиято дейност е пряко свързана с придвижването и разглеждането на делата.

Стриктно се спазва от всички съдии разпоредбата на чл.12, ал.2 от ЗСВ.

Почти всички дела се насрочват по възможно най-бързия начин, като се запазва бързината и при насрочване на следващите съдебни заседания по отложените дела (гражданските дела преимуществено се насрочват в рамките на 30 дни, а наказателните – в рамките на месец-два, само в редки случаи – на три).  

Съдиите се запознават със съдържанието на делата преди влизане в съдебните заседания. Разделението на съдиите по състави и специализацията им по определена материя спомагат за повишаване качеството на съдопроизводството и на съдебните актове. Съдиите работят в следните състави:

Съдия Наташа Панчева – І граждански;

Съдия Палмира Атанасова – ІІ граждански;

Съдия Евгения Рачева – ІІІ наказателен;

Съдия Маргарита Димитрова – ІV наказателен;

Съдия Стойка Манолова – V наказателен.

 

Както бе отбелязано и по-горе, заповедното производство по новия ГПК значително ускори правораздаването по гражданските дела и се използва все по-често.

Тъй като постъпването на делата и тяхното приключване е постоянен и ритмичен процес, не е възможно в края на отчетния период да не останат висящи дела. Все така открит стои проблемът с отлагането на делата по независещи от съдиите причини. Продължава отлагането на наказателните дела поради нередовното призоваване на страна или свидетел по делото. В такива случаи се изискват обяснения от виновното длъжностно лице и се изпращат съответните указания до призовкарите с оглед обезпечаване редовното призоваване на съответното лице за следващото съдебно заседание. По наказателните дела пречка за бързото приключване се явяват и задграничните пътувания на свидетели, чийто разпит е от съществено значение за разкриване на обективната истина. Следва да се отчете и обстоятелството, че някои от делата представляват фактическа и правна сложност и по тях е необходимо събирането на много доказателства, изискват се документи и справки от различни институции, а така също се налага назначаването на съдебни експертизи, чието изготвяне също отнема време.

Все по-редки са случаите на невзети от съда дисциплиниращи страните и свидетелите мерки. Именно по-стриктното спазване от страна на съдиите на разпоредбата на чл.18, ал.2 от НМЕР и разпоредбите на НПК, предвиждащи санкции за лицата, заради които се отлагат делата, без да са налице извинителни причини, стои в основата на значително увеличения през 2009 г. брой приключени дела, като в това число бяха приключени и такива, образувани преди 3-4 години.

В РС-Левски още от 2005 г. беше въведен принципът на случайно разпределение на делата, който продължи да се прилага и през 2006 г., 2007 г., 2008 г. и 2009 г. В Районен съд гр.Левски е налице специализация по състави, като има 2 граждански състава и 3 наказателни. Както през 2008 г., така и през 2009 г. председателят на съда свика общо събрание, по време на което беше предоставена възможност на всеки един съдия да изложи становището си относно натовареността си и дали желае да се занимава с дела от друга материя. Никой не изказа мнение, че счита себе си за по-натоварен от останалите съдии, и всеки заяви, че не желае смяна на състава си.

 

Отработените от съдиите дни през 2009 г. са както следва:

Евгения Рачева – 225;

Маргарита Димитрова – 207;

Наташа Панчева – 203 (но значителната част – в РС гр.Плевен);

Палмира Атанасова – 226;

Стойка Манолова – 209.

Видно и от приложените справки, като се има предвид  времето, което реално са отработили през годината, и спецификата на наказателния и гражданския процес, съдиите Маргарита Димитрова и Стойка Манолова са били еднакво натоварени. По показателя натовареност следва да бъде отличена от останалите съдия Палмира Атанасова, на чийто състав по принцип е заложена същата натовареност като на изброените по-горе съдии. Предвид обаче обстоятелството, че съдия Атанасова – както и в предходни години – организираше много добре работния си процес, което й позволяваше бързо да приключва разглеждането и решаването на делата си, и с оглед изрично изявеното от нея желание да поеме по-голямата част от работата на командирования в РС-Плевен магистрат (който също като съдия Атанасова е в граждански състав), тя е разгледала и решила повече дела от останалите съдии.

Председателят на съда също участва в разглеждането на дела, като броят им е по-малък в сравнение с този на останалите съдии, което се дължи на обичайната за административните ръководители ангажираност с административна дейност и изпълняване на други задължения по ЗСВ.

При обособяване на съставите е отчетена тежестта на делата и всеки един от съдиите Панчева, Атанасова, Димитрова и Манолова са получавали на доклад и по-тежки, и по-леки дела, и оттам – всеки един от съставите има решени както по-леки, така и по-тежки дела, като е налице баланс между съдиите по този показател.

 

Като цяло може да се обобщи, че постановените от съдиите от Районен съд гр.Левски актове са качествени и добре мотивирани.

 

Причините за отмяна и изменение на актовете по гражданските и наказателните дела на отделните съдии са следните:

 

Съдия Наташа Панчева има отменено едно решение по гражданско дело на Районен съд гр.Левски – въз основа на събраните доказателства, втората инстанция е направила друг правен извод – и едно отменено решение по а.н.дело  (възприетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка не кореспондира с представените по делото доказателства, поради което и направените правните изводи на първоинстанционния съд не съответстват на материалния закон).

 

Съдия Палмира Атанасова:

Граждански дела: По делата на съдия Атанасова горната инстанция не е споделила изводите на първоинстанционния съд и е отменила постановените съдебни актове, а именно – 3 бр. определения за прекратяване на производството и 1 бр. определение за отмяна на допуснато обезпечение. Отменено е и едно решение, но по обективни причини – пред въззивната инстанция е направен отказ от иска.

Едно решение на съдия Атанасова е изменено и по пет заповедни производства съдебните актове са изменени, като са отменени в частта за разноските – тук следва да се отбележи, че разпорежданията на съдия Атанасова са били съобразени с практиката на ВКС, която не се възприема от ОС-Плевен.

 

Наказателни дела: Две присъди са отменени поради допуснати от първоинстанционния съд съществени нарушения на процесуалните правила и делата са върнати на РС-Левски за разглеждане от друг състав; една присъда е отменена и делото е върнато на РП-Левски, тъй като е било допуснато съществено процесуално нарушение при изготвяне на обвинителния акт – обвинението е било неточно и неконкретизирано по отношение задължителните елементи на престъпните състави, по които са повдигнати обвинения – което процесуално нарушение не е било отстранено от първоинстанционния съд, който е следвало да прекрати съдебното производство и да върне делото на ЛРП; едно определение за отмяна на взета мярка за процесуална принуда спрямо подсъдим по н.д.о.х. е отменено, тъй като според въззивната инстанция РС-Левски е допуснал съществени процесуални нарушения.

Една присъда е изменена в наказателната част.

 

Съдия Евгения Рачева:

Граждански дела: По 29 ч.гр.дела въззивната инстанция е отменила разпорежданията, с които е отхвърлено искането на банки за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по реда на чл.417 от ГПК в случаи на позоваване на предсрочна изискуемост на кредита. Първоинстанционният съд в случая е спазил указанията на ИВСС и практиката на ВКС по този вид производства, но една част от нея не се споделя от ОС-Плевен, а по дадени въпроси, свързани със заповедното производство, отделните състави на ОС-Плевен имат различни становища. Отменено е и разпореждането по едно частно гр. дело по заповедно производство – според въззивната инстанция районният съд е следвало да остави делото без движение, въпреки че случаят не попада в хипотезата на чл.425, ал.2 от ГПК (това становище на ПлОС е в противоречие с практиката на ВКС).

 

Съдия Маргарита Димитрова:

Наказателни дела: Една присъда е отменена и делото е върнато на РП-Левски, тъй като е било допуснато съществено процесуално нарушение при изготвяне на обвинителния акт – обвинението, повдигнато с обвинителния акт, съдържа елементи на две престъпления – което процесуално нарушение не е било отстранено от първоинстанционния съд, който е следвало да прекрати съдебното производство и да върне делото на ЛРП, и на практика е осъдил подсъдимия за престъпление, което не се съдържа в особената част на НК; една осъдителна присъда е отменена и подсъдимият е признат за невинен – според въззивния съд от установената по делото фактическа обстановка и събраните по делото доказателства не може да се направи категоричен и безспорен извод относно това, деянието да е извършено от подсъдимия.

Една присъда е изменена в наказателната част.

 

Съдия Стойка Манолова:

Наказателни дела: Една от присъдите е отменена от ОС-Плевен поради неспазване на установения процесуален ред за оценка и анализ на доказателствата, довело до превратно тълкуване на събраните по делото доказателства и до извод за предубеденост  на състава на районния съд при решаване на въпросите по чл.102 и чл.301, ал.1 от НПК, и делото е върнато за разглеждане от друг състав на ЛРС;

Две решения по а.н.д. са отменени, тъй като РС-Левски се е произнесъл в нарушение на материалния закон;

Едно определение по ч.н.д. е отменено поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и делото е върнато за разглеждане от друг състав на съда.

Две присъди са изменени в наказателната част, една – в гражданско-осъдителната част. Изменено е и едно решение по а.н.д. в частта относно наказанието.

 

         ІV. Взети мерки от административния ръководител.

 

         През 2009 г. председателят на РС-Левски обърна на осн.чл.327 от ЗСВ внимание на един от магистратите във връзка с движението на наказателно дело от общ характер. Заповедта на административния ръководител бе приета от ВСС и приложена в кадровото досие на магистрата.

         Впоследствие същият магистрат допусна и други нарушения, поради което председателят на съда внесе предложение във ВСС за налагане на наказание на този магистрат по чл.308, ал.1, т.3 от ЗСВ. Беше образувано дисциплинарно производство във ВСС, което остана висящо към 31.12.2009 г. В началото на 2010 г. ВСС взе решение, с което отхвърли предложението за налагане на наказание по чл.308, ал.1, т.3 от ЗСВ и указа на административния ръководител на РС-Левски да наложи на магистрата наказание по чл.308, ал.1, т.1 или т.2 от ЗСВ. Председателят на РС-Левски наложи на магистрата наказание по чл.308, ал.1, т.1 от ЗСВ със заповед, която вече е приета от ВСС и приложена в кадровото досие на съдията.

 

         V. КАДРОВА  ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

        

         V.1.Магистрати.

Районен съд гр.Левски разполага с 5 щатни бройки за съдии.

         През периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. в РС гр.Левски бяха заети всичките щатни бройки от съдиите Евгения Георгиева Рачева, Наташа Георгиева Панчева, Стойка Георгиева Манолова-Стойкова, Палмира Димитрова Атанасова и Маргарита Димитрова Димитрова, но реално през по-голямата част от годината работиха само четирима магистрати, тъй като съдия Наташа Панчева от 15.03.2009 г. бе командирована в РС-Плевен.

 

Към 31.12.2009 г. няма незаети щатни бройки за районни съдии.

Магистратите посетиха през 2009 г. семинари, както следва:

 

Наташа Панчева – „Заповедното производство по ГПК и принудителното изпълнение в ЕС”, организиран от НИП; „Последващо обучение по компютърни престъпления за съдии от районните съдилища”, организиран от Международен колеж ООД; По новия СК, организиран от АПИС България и фондация „Институт за изследване на законодателството и правоприлагането”; „Сексуални престъпления срещу деца. Права на пострадалото дете в българския наказателен процес – необходими промени”, организиран от НИП.

 

Палмира Атанасова – „Механизми за управление движението на делата и намаляване на забавянията”, организиран от Консултативен форум на районните съдилища; „Защита от дискриминация – гражданско-правни аспекти”, организиран от Комисия за защита от дискриминация; „Последващо обучение по компютърни престъпления за районни съдии”, организиран от Международен колеж и партньори; По новия СК, организиран от АПИС България и фондация „Институт за изследване на законодателството и правоприлагането”; „Най-добрият интерес на детето в административните и съдебните производства”, организиран от Фондация „Детски правен център – България” и ОС-Плевен.

 

Евгения Рачева – „Обучение по международно частно право и международен граждански процес в областта на семейното и наследствено право”, организиран от Международен колеж и партньори.

 

Маргарита Димитрова „Механизми за управление движението на делата и намаляване на забавянията”, организиран от Консултативен форум на районните съдилища и „Последващо обучение по компютърни престъпления за районни съдии”, организиран от Международен колеж и партньори.

 

V.2. Държавен съдебен изпълнител и съдии по вписванията.

В РС гр.Левски има една щатна бройка за държавен съдебен изпълнител, която до 19.06.2009 г. беше заета от Юли Стойнов Ангелов на основание чл.68, ал.1, т.4 от КТ. Считано от 19.06.2009г. държавен съдебен изпълнител в РС-Левски е Златка Николова Николова.

 

През целия отчетен период в съда бяха заети двете щатни бройки за съдии по вписванията от Сашка Кирилова Юскулова и Димитър Иванов Стоев.

 

ДСИ и съдиите по вписванията през 2009 г. не са посещавали семинари.

 

V.3. Съдебна администрация.

Според щатното разписание на РС-Левски, през цялата 2009 г. имаше 16 щатни бройки за служители, както следва: един административен секретар, един главен счетоводител, един системен администратор, трима съдебни секретар-протоколисти, петима съдебни деловодители (двама в гражданското и трима в наказателното деловодство), един деловодител „Регистратура”, един съдебен архивар, един секретар в съдебноизпълнителна служба, един призовкар и един чистач.

Всички щатни бройки бяха заети през цялата година.

Служителите в РС-Левски са много интелигентни, способни, съвестни и добре подготвени. Водени от стремежа за повишаване престижа на професията, служителите винаги стриктно съблюдават етичните норми на поведение не само спрямо магистратите и помежду си, но и при общуването си с всички клиенти на съда. Не са редки случаите, когато предвид малкия щат за обема работа, извършвана от съдебната администрация на РС-Левски, на служителите се налага да продължават да работят и след изтичане на работното време, като винаги в такива случаи те са водени от чувството си за отговорност към професията и дисциплинираност.

 

Ефективността на дейността на съдебната администрация значително би се повишила при отпускането на нови щатни бройки.

Предвид изискванията за стриктно изпълнение разпоредбите на ЗФУКПС е абсолютно необходимо отпускането и на щатна бройка за касиер-домакин, тъй като нито един от останалите служители не би могъл да изпълнява тези дейности без съществено затруднение за цялостния работен процес в съда.

 

 

         VІ. Сграден фонд и техническа обезпеченост.

 

1.Районен съд гр.Левски се помещава в част от сграда (публична държавна собственост), намираща се на бул. „България” №58, предоставена на съда от областния управител за стопанисване и управление.

След като през 2007 г. бяха извършени необходимите ремонтни дейности, вече ефективно се използва и предоставената ни част от втория етаж на сградата. Съдът разполага на първия етаж с две съдебни зали (част от първата е преградена и обособена за архив, а непосредствено до втората се намира арестантско помещение), канцелария за съдебните секретар-протоколисти, едно деловодство, регистратура, кабинет на ДСИ, в който работи и секретарят в СИС, кабинет за системен администратор, кабинет за архиваря, който работи и в бюрото за съдимост, помещение за сървъра и сервизно помещение. На втория етаж се намират кабинет на председателя на съда, четири кабинета на районните съдии, кабинет на съдиите по вписванията, кабинет на главния счетоводител, кабинет на административния секретар и регистратура по ЗЗКИ, която през 2009 г. бе сертифицирана и е с 2 обособени зони за сигурност.

Във всички кабинети и зали са създадени много добри условия за нормално протичане на работния процес.

На територията на РС-Левски се намира и помещение за службата по вписванията, в която работят двама служители на Агенцията по вписванията.

        

Всеки един от работещите в съда разполага с компютър и монитор (с изключение на призовкаря, за дейността на когото не се изисква такава техника). В двете зали има поставен и втори монитор, който се използва от председателя на състава за контролиране на протокола от съдебното заседание. Отделните служби имат поне по един лазерен принтер, с какъвто разполагат и двете съдебни зали, всеки един от съдиите, административният секретар, главният счетоводител и системният администратор. Пред едната от съдебните зали има поставено голямо електронно табло, върху което се изписват разглежданите през деня дела и тяхното състояние („приключило”, „гледа се”, „предстои”).

 

В регистратурата има поставено многофункционално устройство, което, освен като принтер и копирна техника, се използва и за сканиране на документи. С многофункционално устройство, което се използва предимно с цел копиране на книжа, разполагат и административният секретар и съдебноизпълнителната служба. Копирна машина с по-големи възможности има в деловодството на съда.

 

         През 2009 г. от Министерството на правосъдието бяха предоставени 2 бр. компютри с монитори и 1 бр. UPS за нуждите на ДСИ и съдиите по вписванията.

 

         В съда има три сървъра – два функциониращи и един невъведен в експлоатация по независещи от нас причини.

 

В кабинетите на председателя на съда, магистратите, държавния съдебен изпълнител, съдиите по вписванията, административния секретар и системния администратор има осигурен достъп до Интернет.

 

         В съда се използва програмния продукт САС „Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване” АД. В бюрото за съдимост и при главния счетоводител се ползват съответните програмни продукти. Председателят на съда работи с програмата за случайно разпределение на делата. С оглед засилване на контрола, през 2009 г. е въведена в експлоатация складова програма, с която работеха административният секретар и съдебният администратор.

 

         На всички работни места е осигурен достъп до работа с програмата АПИС, която ежедневно се актуализира.

 

         VІІ. ПРОБЛЕМИ И ПРЕПОРЪКИ.

 

В началото на месец септември 2008 г., съгласно дадените ни указания от ВСС, в РС-Левски беше въведен един от софтуерните продукти за управление на съдебните дела – САС „Съдебно деловодство”. Служителите бързо го разучиха, въведоха в базата с данни всички висящи дела и започнаха да работят с него. Същевременно обаче, в процеса на работа се разкриха изключително много пропуски в продукта (който между другото е най-масово въведеният в съдебната система), за което своевременно сме правили предложения до неговите производители за усъвършенстването му. Такива предложения отправяхме и през 2009 г. За съжаление реакцията на производителя не е толкова бърза и вместо чрез програмата да се улесни значително работата на съдебната администрация (в тази връзка много полезна би била програмата – при правилно изпълнение – за изготвяне на  многобройните статистически справки), се получава така, че на служителите се налага да работят двойно (едно дело се вкарва и на ръка в съответните книги, и в програмния продукт). Пропуските в програмата са пречка да бъде преустановено воденето на ръка на деловодните книги, тъй като продуктът не е надежден, не отчита точно цялата информация и в някои отношения противоречи на нормативната уредба.

Тъй като и през 2009 г. не беше изпълнено искането ни продуктът да отговаря на нормативните изисквания за работа с 14-цифрен номер на делата, председателят на съда сигнализира Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” към ВСС, която реагира много бързо и адекватно и ни изпрати отговор, че искането ни е основателно и че е указано на „Информационно обслужване” АД да приведе продукта съобразно изискванията на ПАРОАВАС. След намесата на Комисията, вече от самото дружество започнаха да ни държат в течение относно работата им по поставения от нас въпрос.

 

Все още въведените през 2008 г. отчетни форми, за които се предполагаше, че би следвало да са много добре обмислени и да не създават трудности, не са коригирани и има пропуски, които възпрепятстват прецизността на информацията. Така напр. липсва ред, на който могат да се отнесат съдебните поръчки по наказателни дела в отчета rs-pr-2-nak_d. Това са ч.н.д., които обаче почти никога не са от досъдебно производство. Къде би следвало да се отнесе изпратена от чуждестранен съд поръчка за разпит на свидетел – български гражданин – по висящо пред чуждия съд наказателно съдебно производство?! Къде следва да се отнесат ч.н.д., които не са от досъдебно производство, каквито се явяват исканията на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност?! Въпреки че вече и в приеманите от ВСС подзаконови актове се използват правилните съкращения на видовете дела (вж. напр. Наредбата за показателите и реда за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител), все още в отчетните форми се използват архаичните и несъответстващи на актуалното законодателство наименования (респ. съкращения) на отделните видове дела: наказателни общ характер дела (и НОХД), вместо произтичащото от ПАРОАВАС наименование наказателни дела от общ характер (съответно НДОХ); наказателни частен характер дела (и НЧХД), вместо наказателни дела от частен характер (и НДЧХ); административно наказателен характер дела, вместо административнонаказателни дела; НЧД, вместо съответното за частните наказателни дела съкращение ЧНД. За пореден път посочвам, че е крайно време, ако в редове с шифър 1470 и шифър 3600 от отчета по наказателните дела не се въведе правилният термин „групиране на наказания”, поне да се отстрани правописната грешка при изписване на използваната дума (не се пише кОмулации, а кУмулации). Следва да се коригира и ред с шифър 2016 от същия отчет – в съответния закон още през 2006 г. беше направено изменение на заглавието му и последното вече не е „Закон за защита СРЕЩУ дискриминацияТА”, а „Закон за защита ОТ дискриминация” (това важи и за ред с шифър 0802 от отчета по гражданските дела, като в последния следва да се коригира и ред 0801 – вместо „Закона срещу домашното насилие”, да стане „Закона за защита срещу домашното насилие”).  

 

         ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

         Отчет за работата на Районен съд гр.Левски за 2009 г. – форма rs-pr-1; Отчет по гражданските дела на Районен съд гр.Левски за 2009 г. – форма rs-pr-2-gr_d; Отчет по наказателните дела на Районен съд гр.Левски за 2009 г. – форма rs-pr-2-nak_d; Справка за дейността на съдиите в Районен съд гр.Левски през цялата 2009 г. по наказателни и граждански дела, както и справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела – форма rs-pr-3; Отчети за работата на Районен съд гр.Левски за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. (форми по образец).

 

                                                                                   

                           Евгения Рачева,

                                                      председател на Районен съд – Левски