Г  О  Д  И  Ш  Е  Н    Д  О  К  Л  А  Д

 

за дейността на Районен съд гр.Левски

 

през периода 01.01.2008 год. – 31.12.2008 год.

 

        

         Районен съд гр.Левски е със седалище в същия град и в съдебния му район са включени общините Левски и Белене.

 

І. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

І.1. Общият брой дела за разглеждане през 2008 г. в РС-Левски е 1533.

Останалите към 01.01.2008 г. несвършени дела от предходни години са 303.

Новопостъпилите през годината дела са 1230.

 

Всичко дела за разглеждане (несвършени + постъпили)

2005

2006

2007

2008

ОБЩО

1424

1433

1544

1533

 

При съпоставка на данните от четирите години се забелязва, че през последните две години делата за разглеждане са с около 100 повече от делата от предходните две години.

 

Броят на новопостъпилите през 2008 г. граждански дела е 565, а на наказателните – 665.

 

Общият брой граждански дела за разглеждане през 2008 г. е 689, като от тях 124 дела са останали несвършени от предходен период.

Общият брой наказателни дела за разглеждане през 2008 г. е 844, като от тях 179 дела са останали несвършени от предходен период.

 

 

Постъпления на делата

2005

2006

2007

2008

Граждански

547

416

471

565

Наказателни

616

817

824

665

ОБЩО

1163

1233

1295

1230

 

През 2008 г. броят на гражданските дела за разглеждане, разпределени по видове, е следният:

251 са делата по общия ред,

  20 – по чл.310 от ГПК,

    1 – административно,

  90 – ч.гр.д.,

180 – по чл.410 и чл.417, б.„в”-„з” от ГПК,

  87 – дела от и срещу търговци,

  60 – други граждански дела.

 

По материя гражданските дела за разглеждане през 2008 г. се разпределят както следва:

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

БРОЙ

по СК

143

Облигационни

87

Вещни

14

Делби

50

по КТ

22

Финансови начети

1

по ЗЗДН

7

по Закона за защита от дискриминация

1

по чл.26 от Закон за закрила на детето

26

по чл.30 от Закон за закрила на детето

19

от административен характер

3

по чл.410 и чл.417 ГПК и ЗКИ

180

други

136

ОБЩО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ                689

 

През 2008 г. броят на наказателните дела за разглеждане, разпределени по видове, е следният:

 

273 са н.д.о.х.;

  16 – н.д.ч.х.;

   33 – по чл.78а от НК;

 150 – ч.н.д. разпити пред съдия;

 157 – други ч.н.д.;

 215 – а.н.д. (без тези по чл.78а от НК).

 

По материя наказателните дела за разглеждане през 2008 г. се разпределят както следва:

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

БРОЙ

Н.Д.О.Х.,

от които:

273

 

-против личността

15

-против правата на гражданите

2

-против брака, семейството и младежта

6

-против собствеността

144

-против стопанството

18

-против дейността на ДО и ОО

3

-документни

12

-против реда и общественото спокойствие

6

-общоопасни

67

Н.Д.Ч.Х.

16

по чл.78а от НК

33

реабилитации

15

принудителни медицински мерки по Закона за здравето и чл.89 от НК

17

групиране на наказания – чл.23, 25 и 27 от НК

40

Ч.Н.Д. от досъдебно производство

235

А.Н.Д.,

от които:

215

-по ЗГ и ЗЛОД

5

-по Закона за движението по пътищата

152

-по ЗУТ

1

-по Закона за защита на потребителите

1

-по УБДХ

22

-по други закони (ЗИН, КТ, ЗБДС и др.)

34

ОБЩО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ               844

 

Решени дела със съдебен акт по същество

2005

2006

2007

2008

Граждански

483

303

386

499

Наказателни

437

545

680

634

ОБЩО

920

848

1066

1133

 

Като се има предвид, че през 2005 г. големият брой на постъпилите граждански дела се дължеше на прекратени трудови правоотношения с голям брой служители от едно предприятие и беше ясно, че това е инцидентен – за конкретната година – ръст в постъплението, може да се обобщи, че като цяло през четирите години е налице тенденция към увеличаване броя на постъпилите граждански дела. Потвърждение на този извод е и наличният до момента на изготвяне на доклада брой постъпили през 2009 г. граждански дела – 150 само за месец и половина.

При наказателните дела, след рязкото увеличаване през 2006 г. и 2007 г., през 2008 г. се забелязва спад в постъпленията. Значително е намаляло през 2008 г. постъплението на частните наказателни дела (153 бр.) в сравнение с 2006 г. (198 бр.), и на административнонаказателните дела (163 бр.) и наказателните дела от общ характер (162 бр.) в сравнение с 2007 г. (съответно 224 бр. и 234 бр.).

 

І.2. Броят на свършените (решени и прекратени) граждански дела през 2008 г. е 576, а на наказателните 714.

 

Свършени дела

2005

2006

2007

2008

Граждански

574

394

468

576

Наказателни

650

790

773

714

ОБЩО

1224

1184

1241

1290

 

Свършени дела до 3 месеца

2005

2006

2007

2008

Граждански

435

303

363

468

Наказателни

522

716

626

532

ОБЩО

957

1019

989

1000

 

От последните две таблици е видно, че от 1290 свършени през 2008 г. дела, 1000 са решени в 3-месечен срок, което прави 77,52% от свършените дела, и по този показател се запазва нивото от предходната година, като следва да се има предвид факта, че свършените през 2008 г. дела в РС-Левски са повече като брой от тези през предходните три години. При гражданските дела свършените в 3-месечен срок през 2008 г. са 81,25% от всички свършени, а при наказателните – 74,51%. Относителният дял на решените в 3-месечен срок наказателни дела е по-малък от този при гражданските по следните причини: с новия ГПК, макар и да имаше известен период на адаптация към промените и голям брой ненасрочени дела поради необходимостта от предварителна размяна на съответните книжа, на практика процесът се ускори, тъй като след първото насрочване на делото последното вече приключва бързо и със значително по-малко заседания; по-добри са механизмите за предотвратяване на опити за шиканиране на процеса в ГПК, отколкото в НПК – когато страна в процеса има процесуален представител, много по-трудно се отлага гражданско дело, отколкото наказателно, в случаите на заболяване или служебни ангажименти на защитника; не на последно място следва да се има предвид и установената от Административен съд гр.Плевен практика по административно-наказателните дела задължително да се разпитват всички свидетели (без значение дали са необходими разпитите им за изясняване на обективната истина), които са посочени в актовете за установяване на административно нарушение по делата по ЗАНН. Почти никога не може в първото заседание да се явят както актосъставителят, така и свидетелят по акта, съставен напр. за нарушение по ЗДвП, тъй като, ако единият служител на МВР е свободен от смяна, другият се намира на километри от гр.Левски по предварително утвърден график, което неминуемо води до следващо заседание за разпит на неявилия се свидетел, а оттам – до невъзможност делото да приключи само в едно заседание и в 3-месечен срок.

 

 

І.2.1. Брой решени дела:

 

През 2008 г. решените граждански дела със съдебен акт по същество са 499, от които:

 

130 са делата по общия ред,

  11 – по чл.310 от ГПК,

  89 – ч.гр.д.,

174 – по чл.410 и чл.417, б.„в”-„з” от ГПК,

  47 – дела от и срещу търговци,

  48 – други граждански дела.

 

По материя решените граждански дела се разпределят както следва:

 

РЕШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

БРОЙ

по СК

94

Облигационни

55

Вещни

7

Делби

4

по КТ

12

Финансови начети

1

по ЗЗДН

5

по Закона за защита от дискриминация

1

по чл.26 от Закон за закрила на детето

25

по чл.30 от Закон за закрила на детето

12

от административен характер

2

по чл.410 и чл.417 ГПК и ЗКИ

174

други

107

ОБЩО РЕШЕНИ                                                                                499

 

През 2008 г. решените наказателни дела със съдебен акт по същество са 634, като от тях:

 

159 са н.д.о.х.;

     4 – н.д.ч.х.;

   26 – по чл.78а от НК;

 148 – ч.н.д. разпити пред съдия;

 134 – други ч.н.д.;

 163 – а.н.д. (без тези по чл.78а от НК).

 

По материя решените наказателни дела се разпределят както следва:

РЕШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

БРОЙ

Н.Д.О.Х.,

от които:

159

 

-против личността

6

-против правата на гражданите

1

-против брака, семейството и младежта

5

-против собствеността

83

-против стопанството

17

-против дейността на ДО и ОО

1

-документни

3

-против реда и общественото

спокойствие

3

-общоопасни

40

Н.Д.Ч.Х.

4

по чл.78а от НК

26

реабилитации

11

принудителни медицински мерки по Закона за здравето и чл.89 от НК

6

групиране на наказания – чл.23, 25 и 27 от НК

32

Ч.Н.Д. от досъдебно производство

233

А.Н.Д.,

от които:

163

-по ЗГ и ЗЛОД

1

-по Закона за движението по пътищата

114

-по Закона за защита на потребителите

1

-по УБДХ

22

-по други закони (ЗИН, КТ, ЗБДС и др.)

25

ОБЩО РЕШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА                                  634

 

 

Решени дела със съдебен акт по същество

2005

2006

2007

2008

Граждански

483

303

386

499

Наказателни

437

545

680

634

ОБЩО

920

848

1066

1133

 

 

През 2008 г. в Районен съд гр.Левски са внесени 134 обвинителни актове (от образуваните по тях дела 9 са подновени – върнати са от окръжен съд или е внесен обвинителен акт по върнато на досъдебното производство дело) и 28 споразумения по чл.382 от НПК (едното е подновено, тъй като е било върнато на досъдебното производство поради липса на доказателства за възстановените щети). Разгледани са и 111 н.д.о.х., останали несвършени от предходен период

 

Произнесените през 2008 г. осъдителни присъди по делата от общ характер са 149. По 12 дела с внесен обвинителен акт са постигнати споразумения в хода на съдебното производство. По 25 от делата по чл.382 от НПК (едното е било висящо от 2007 г.) съдът е одобрил постигнатите споразумения. Три от внесените споразумения са били прекратени, тъй като по 2 от тях не е имало доказателства за възстановяване на щетите, а по 1 – обвиняемата е извършила престъплението като пълнолетна, но й е било повдигнато обвинение за извършено деяние като непълнолетна. Едно споразумение е останало висящо към 01.01.2009 г.

Прави впечатление също така увеличеният брой на делата, при които е проведено съкратено съдебно следствие: от 45 дела през 2007 г. – на 73 през 2008 г.

 

Относителният дял на осъдителните присъди (в това число и одобрени споразумения) спрямо разгледаните прокурорски актове по н.д.о.х. през 2008 г. е 68,13%  –  (149+12+25):(134+28+111)х100.

 

 

І.2.2. Прекратените през 2008 г. дела са общо 157.

 

Прекратените граждански дела през 2008 г. са 77, като от тях 10 са прекратени поради постигната между страните спогодба, а останалите 67 са прекратени по други причини, най-често срещаните от които са неотстраняване в срок на нередовностите по исковите молби, оттегляне на исковите молби или поради неподсъдност на делото на РС-Левски и изпращането му на компетентния съд.

 

Прекратените наказателни дела през 2008 г. са 80, като от тях 45 са н.д.о.х, 5 са н.д.ч.х., 18 са ч.н.д. (2 от тях са разпити), 2 – по чл.78а от НК и 10 са други а.н.д.

 

 

От прекратените 45 н.д.о.х., 3 дела са върнати на прокурора за отстраняване на допуснато съществено нарушение на процесуални правила (едното – поради разминаване между предявената на подсъдимите с обвинителния акт фактическа обстановка и правната квалификация на деянието, за което е повдигнато обвинение; второто – поради нарушено право на защита на обвиняемия, на когото не е била осигурена адвокатска защита; и третото – поради неизпълнение на изискването за пълно, точно и ясно формулиране на повдигнатото обвинение, с което е нарушено правото на защита на подсъдимия), 1 дело е прекратено на осн. чл.249, ал.1, във вр. с чл.248, ал.2, т.1 от НПК, тъй като е подсъдно на друг съд, 1 дело е прекратено поради смърт на подсъдимия (чл.289, ал.1, във вр. с чл.24, ал.1, т.4 от НПК), 37 дела са прекратени поради приключването им със споразумение, 2 дела по внесени споразумения са прекратени поради липса на представени доказателства за това, че са възстановени причинените имуществени вреди на пострадалия и 1 дело по внесено споразумение е прекратено поради това, че подсъдимата към момента на извършване на деянието е била навършила пълнолетие, а е привлечена в качеството на обвиняем за престъпление по чл.318, във вр. с чл.63, ал.4 от НК.

 

 

 5-те н.д.ч.х. са прекратени по следните причини:

 

1 от делата е прекратено и изпратено на Районна прокуратура– Левски за извършване на проверка за престъпление от общ  характер;

по 3 от делата тъжителят е оттеглил тъжбата си;

1 от делата е прекратено поради неявяване на тъжителите.

 

 

Причините за прекратените ч.н.д. (общо 18 на брой) са следните:

 

11 от делата са по ЗЗ и са прекратени – в по-голямата си част – на осн. чл.159, ал.4 от ЗЗ, тъй като след изслушване на психиатър не се е установило наличие на психично разстройство на лицето и необходимост от задължително лечение, а някои от делата по ЗЗ са прекратени поради доброволно постъпване на лицето на лечение или поради изпращане на делото по подсъдност на компетентния съд;

4 от прекратените дела са за реабилитация и от тях:

-едно е прекратено поради настъпила реабилитация по право;

-едно – поради оттегляне на молбата;

-едно – поради непредставяне на доказателства;

-едно – поради недопустимост на молбата (на осн. чл.436, ал.4 от НПК) ;

1 от прекратените дела е за групиране на наказания по чл.25 от НК и е прекратено, тъй като е изпратено за разглеждане на компетентния съд;

2 от прекратените дела са ч.н.д., образувани по искане на органите на досъдебното производство за разпит пред съдия. Едното е прекратено поради неявяване на дознателя и на обвиняемия, а другото – поради неявяване на обвиняемия.

 

 

От прекратените общо 2 на брой дела по чл.78а от НК, едното е изпратено по компетентност на началника на РУ „Транспортна полиция” гр.Горна Оряховица, а второто е прекратено поради погасяване на наказателната отговорност предвид изтичането на предвидената в закона (чл.82, ал.1 от НК) давност.

 

 

Причините за прекратяване на останалите а.н.д. – общо 10 на брой – са:

- недопустими жалби, като от тях:

подадени жалби след срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН – 2 дела;

подадена жалба срещу заповед на началника на затвора, извън срока по ЗИН – 1 дело;

подадена жалба срещу НП, с което е наложено административно наказание глоба до 50 лв. вкл. по ЗДвП – 1 дело;

подадена жалба срещу НП, неподлежащо на обжалване (чл.113, ал.4 от ЗГ), с което са отнети в полза на държавата вещи, чиято стойност е до 1000 лв. – 1 дело;

подадена жалба срещу НП, неподлежащо на обжалване (чл.239, ал.4 от ЗУТ), тъй като с него е наложена имуществена санкция до 5000 лв. – 1 дело;

 - оттегляне на жалбата до започване на съдебното следствие – 3 дела;

 - обжалване по ЗИН на заповед на началника на затвора, която е отменена от самия наказващ орган – 1 дело.

 

 

Прекратени дела

2005

2006

2007

2008

Граждански

91

91

82

77

Наказателни

111

87

93

80

ОБЩО

202

178

175

157

 

Видно е, че броят на прекратените граждански дела през четирите години е относително постоянен, каквото е положението и при наказателните дела за последните три години. Единствено през 2005 г. броят на прекратените наказателни дела е сравнително по-висок.

 

 

І.3. В края на отчетния период са останали несвършени общо 243 дела.

 

Останалите към 01.01.2009 г. несвършени граждански дела са 113, от които:

  73 са делата по общия ред,

    6 – по чл.310 от ГПК,

    1 – ч.гр.д.,

    4 – по чл.410 и чл.417, б.„в”-„з” от ГПК,

  24 – дела от и срещу търговци,

    5 – други граждански дела.

 

По материя висящите към 01.01.2009 г. граждански дела се разпределят както следва:

 

НЕСВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

БРОЙ

по СК

28

Облигационни

17

Вещни

5

Делби

30

по КТ

8

Финансови начети

0

по ЗЗДН

0

по Закона за защита от дискриминация

0

по чл.26 от Закон за закрила на детето

0

по чл.30 от Закон за закрила на детето

4

от административен характер

0

по чл.410 и чл.417 ГПК и ЗКИ

4

Други

17

ОБЩО НЕСВЪРШЕНИ                                                                    113

 

От това разпределение се вижда, че основен дял в останалите несвършени граждански дела заемат делбите, по-голяма част от които са с фактическа и правна сложност, а и този вид дела протичат най-често във всичките предвидени от закона фази, което забавя приключването им. Сравнително големият брой останали несвършени дела по СК пък се дължи на обстоятелството, че този вид граждански дела постъпват ритмично през годината и на практика повечето от несвършените такива са постъпили в края на отчетния период, поради което е било обективно невъзможно приключването им до 31.12.2008 г. (същото важи и за облигационните дела).

 

Останалите към 01.01.2009 г. несвършени наказателни дела са 130, от които:

69 са н.д.о.х.;

  7 – н.д.ч.х.;

  5 – по чл.78а от НК;

  0 – ч.н.д. разпити пред съдия;

  7 – други ч.н.д.;

42 – а.н.д. (без тези по чл.78а от НК).

 

По материя несвършените наказателни дела се разпределят както следва:

 

НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

БРОЙ

Н.Д.О.Х.,

от които:

69

 

-против личността

6

-против правата на гражданите

0

-против брака, семейството и младежта

1

-против собствеността

42

-против стопанството

0

-против дейността на ДО и ОО

2

-документни

6

-против реда и общественото спокойствие

1

-общоопасни

11

Н.Д.Ч.Х.

7

по чл.78а от НК

5

реабилитации

0

принудителни медицински мерки по Закона за здравето и чл.89 от НК

0

групиране на наказания – чл.23, 25 и 27 от НК

7

Ч.Н.Д. от досъдебно производство

0

А.Н.Д.,

от които:

42

-по ЗГ и ЗЛОД

0

-по Закона за движението по пътищата

34

-по Закона за защита на потребителите

0

-по УБДХ

0

-по други закони (ЗИН, КТ, ЗБДС и др.)

8

ОБЩО НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА                      130

 

Най-голям дял от несвършените в края на годината наказателни дела заемат н.д.о.х. за престъпления против собствеността и а.н.д. Престъпленията против собствеността са и делата, които заемат преобладаващ дял измежду всички н.д.о.х., което обуславя висящия в края на годината по-голям брой. Освен обективните причини за неприключването на наказателните дела от общ характер, може да се посочи също така, че по някои дела съдиите не са използвали всички възможни средства за дисциплиниране на страните, а така също и при отсъстващ от страната за дълъг период от време свидетел съдията неоправдано не е използвал възможността, предоставена от НПК, да прочита показанията на този свидетел, дадени пред съдия на досъдебното производство или пред друг състав на същия съд (за което действие дори не е необходимо съгласието на страните). В този смисъл бяха и отправените забележки от страна на проверяващите от Инспектората към ВСС.

Основният дял от останалите несвършени административнонаказателни дела по ЗДвП е на доклад на първи граждански състав и основните причини за неприключването им са обективни, тъй като се касае за случаи на използване от служители на МВР на техническо средство, което не заснема регистрационния номер на МПС при засичане скоростта на движение. В тези случаи основното възражение на жалбоподателите е, че не е засечена скоростта на управлявания от тях автомобил, или че поради неправилната експлоатация на техническото средство последното е отчело грешен резултат. Всичко това налага по тези дела да се изискват справки от различни институции, а така също се правят от страните искания за изготвяне на относими към предмета на делото експертизи, които на свой ред могат да бъдат изготвени само от специалисти от гр.София. По тези причини този вид дела не могат да приключат бързо.

 

Съотношението между свършените и останалите несвършени дела през 2008 г. спрямо общия брой дела за разглеждане е както следва:

 

Вид дела

Общ брой за разглеждане през 2008 г.

Свършени

(спрямо общия брой за разглеждане)

Останали несвършени (спрямо общия брой за разглеждане)

Граждански

689

83,60%

16,40%

Наказателни

844

84,60%

15,40%

 

  

             

Общ брой за разглеждане

Граждански – брой и % спрямо общия брой за разглеждане

Наказателни – брой и % спрямо общия брой за разглеждане

Общ брой свършени

Граждански – брой и % спрямо общия брой свършени

Наказателни – брой и % спрямо общия брой свършени

2005 г.

1424

673 (47,26)

751 (52,74)

1224

574 (46,90)

650 (53,10)

2006 г.

1433

515 (35,94)

918 (64,06)

1184

394

(33,28)

790 (66,72)

2007 г.

1544

592 (38,34)

952 (61,66)

1241

468 (37,71)

773

(62,29)

2008 г.

1533

689

(44,94)

844

(55,06)

1290

576

(44,65)

714

(55,35)

 

Горната таблица илюстрира съотношението през годините между гражданските и наказателните дела (както по отношение на делата за разглеждане, така и относно свършените дела).

 

 

І.4. Общият брой обжалвани (протестирани) дела през 2008г. е 150.

 

Обжалваните граждански дела са 51, като от тях:

по общия ред – 34;

по чл.310 от ГПК – 4;

по чл.410 и 417, б.”в”-”з” от ГПК – 4;

от и срещу търговци – 6;

други граждански дела – 3.

 

Обжалваните наказателни дела са 99, като от тях:

н.д.о.х – 32;

н.д.ч.х. – 2;

ч.н.д. – 17;

по чл.78а от НК – 3;

други а.н.д. – 45.

 

 

Резултатът от въззивната и касационната проверка е следният:

Потвърдените съдебни актове са 50 (10 по граждански дела и 40 по наказателни дела), отменените – 33 (9 по граждански дела и 24 по наказателни дела) и изменените – 10 (3 по граждански дела и 7 по наказателни дела).

Висящите обжалвани дела са 57 (29 граждански и 28 наказателни).

 

         Процентното съотношение на потвърдените, отменените и изменените актове спрямо общия брой на обжалваните такива е следното:

 

вид обжалвани дела

общ брой обжалвани

потвърдени

отменени

изменени

висящи

Граждански

51

19,61%

17,65%

5,88%

56,86%

Наказателни

99

40,40%

24,24%

7,07%

28,29%

 

 

         Постановените през 2008 г. оправдателни присъди са общо 11, като от тях 10 са по н.д.о.х. и 1 – по н.д.ч.х.

 

 

Оправдателните присъди по разгледаните през 2008 г. обвинителни актове са както следва:

- една за престъпления против личността (чл.129 от НК);

- пет за престъпления против собствеността (1 по чл.198 от НК, 1 по чл.206 от НК, 1 по чл.202 от НК, 1 по чл.210 от НК и 1 по чл.214 от НК);

- една за престъпление против брака, семейството и младежта (чл.183 от НК);

- една за престъпление против стопанството (чл.235 от НК);

- една за документни престъпления (чл.311 от НК).

- една по глава „Общоопасни престъпления” (чл.339 от НК).

 

        

Причините за оправдателните присъди по н.д.о.х. са следните:

        

По н.д.о.х. №20084410200095 – не са събрани доказателства, от които да се установи, че подсъдимият е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Присъдата е протестирана, отменена е и делото е върнато за ново разглеждане, тъй като районният съд е нарушил принципа за разкриване на обективната истина, постановил е присъдата при непълнота на доказателствата и неизяснена фактическа обстановка, поради което и направеният извод относно недоказаност на обвинението по несъмнен начин се явява необоснован;

По н.д.о.х. №20084410200271 – деянието, за което е предаден на съд подсъдимият е несъставомерно;

По н.д.о.х. №20074410200546 – не е установена фактическата обстановка, възприета от районната прокуратура, подсъдимият не е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение и деянието му е несъставомерно;

По н.д.о.х. №20074410200326 – съдът е приел, че няма доказателства подсъдимият да е извършил престъплението, за което му е повдигнато обвинение;

По н.д.о.х. №20074410200761 – деянието формално осъществява признаци на престъпление, но поради своята малозначителност, с оглед липсата на вредни последици, обществената опасност на деянието е явно незначителна, и, прилагайки разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК, съдът е достигнал до извода, че деянието не е престъпление. Присъдата е протестирана и е потвърдена от втората инстанция;

По н.д.о.х. №20074410200235 – съдът е приел, че извършеното деяние формално осъществява признаците на престъплението, но поради своята малозначителност не е общественоопасно и, позовавайки се на разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК, съдът е достигнал до извода, че деянието не е престъпление. Присъдата е протестирана и изменена от горната инстанция, която е счела, че районният съд въз основа на правилно установената фактическа обстановка е стигнал до погрешния правен извод, че деянието не е общественоопасно. Според окръжния съд деянието не е престъпно, макар и формално да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление, тъй като неговата обществена опасност е явно незначителна и в този смисъл, при условията на чл.337, ал.3 от НПК, е изменил мотивите и основанието за оправдаване на подсъдимия;

По н.д.о.х. №20074410200423 – от събраните по делото доказателства не може да се направи несъмнен и категоричен извод, че именно подсъдимият е причинил телесните увреждания на пострадалата;

По н.д.о.х. №20074410200699 – деянието е несъставомерно, липсва елемент от състава на престъплението;

По н.д.о.х. №20064410200625 – от събраните доказателства не се установява по несъмнен и категоричен начин извършването на престъплението;

По н.о.х.д. №31/2002 г. – от събраните по делото доказателства не се е установило, че са извършени шестте деяния, за които на подсъдимия е повдигнато обвинение.

 

Причините за оправдателната присъда по н.д.ч.х. са следните:

Според мотивите на оправдателната присъда по н.д.ч.х. №20064410200176, от събраните доказателства не е установено подсъдимият да е извършил деянието, за което му е повдигнато обвинение.

 

 Процентно съотношение на потвърдените, отменените и изменените актове спрямо решените по същество дела:

 

Вид обжалвани дела

общ брой решени по същество

потвърдени

отменени

изменени

Граждански

499

2,00%

1,80%

0,60%

Наказателни

634

6,31%

3,79%

1,10%

 

 

 

През 2008 г. влезлите в сила осъдителни присъди са 167 (в това число са включени и 37 споразумения и 2 присъди по н.д.ч.х.), а 18 присъди в края на 2008 г. са останали висящи, като от тях 17 са по н.д.о.х. и 1 е по н.д.ч.х.

 

Структура на наказаната (с влязла в сила присъда) престъпност:

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

брой влезли в сила

Н.Д.О.Х.,

от които:

165

 

-против личността

7

-против правата на гражданите

2

-против брака, семейството и младежта

4

-против собствеността

79

-против стопанството

16

-против дейността на ДО и ОО

1

-документни

3

-против реда и общественото

спокойствие

4

-общоопасни

49

Н.Д.Ч.Х.

2

 

Към 31.12.2008 г. по наказателните дела от общ характер от общо съдени 253 лица, има осъдени 237 лица и 12 са оправдани (от останалите 4 лица едното е починало, спрямо две е наложено наказание по чл.78а от НК, а делото на четвъртото е изпратено по подсъдност на друг съд). По н.д.о.х. осъдените с влязла в сила присъда лица са 202, а оправданите с влязла в сила присъда8 лица.

Към 31.12.2008 г. по наказателните дела от частен характер от общо съдени 8 лица, има осъдени 2 лица и 2 са оправдани. С влязла в сила присъда по н.д.ч.х. е осъдено едно лице, а оправданите с влязла в сила присъда по н.д.ч.х. са двама.

От 10-те оправдателни присъди по н.д.о.х., 6 са били протестирани. От  тях 1 е потвърдена, 1 е отменена и делото е върнато за ново разглеждане на първа инстанция (поради непълнота на доказателствата и неизяснена фактическа обстановка, което е довело до необоснованост на основния извод на съда относно недоказаността на обвиненията по несъмнен начин), 1 е изменена (като са променени мотивите и основанието за оправдаването на подсъдимия), 3 са висящи.

 

Влезлите в сила оправдателни присъди са 7, като от тях 6 са по н.д.о.х. (4 не са протестирани, една е потвърдена от горната инстанция, и една е изменена само в мотивите и основанието за оправдаване) и 1 по н.д.ч.х. (последната не е обжалвана).

 

Оправдателните присъди по н.д.о.х. са 6,17% спрямо внесените през 2008 г. прокурорски актове и 3,66% спрямо всички прокурорски актове за разглеждане (обвинителни актове и споразумения, вкл. и останалите несвършени от предходен период н.д.о.х.).

        

През 2008 г. в РС-Левски не е разглеждано дело със значим обществен интерес.

 

 

ІІ. Анализ на натовареността (по щат и действителна).

 

В РС-Левски по щат работят 5 съдии. През цялата година съответните бройки са били заети.

 

ІІ.1. От гледна точка на делата за разглеждане (останали несвършени в началото на годината + постъпили през отчетния период):

 

ІІ.1.1. Средната месечна натовареност на един съдия на база 12 месеца при заети 5 щатни бройки и съответно възможни 60 човекомесеца е 25.55 дела, при 25.73 дела през 2007 г., 23.88 дела през 2006 г. и 23.73 дела през 2005 г.

 

ІІ.1.2. Действителната средна месечна натовареност на един съдия е по-голяма, предвид обстоятелството, че отработените човекомесеци са по-малко, а именно: 51 през 2005 г., 53 през 2006г., 50 през 2007 г. и 50 през 2008 г. При това положение средната месечна натовареност на един съдия на база действително отработеното време през годините е следната:

 

 

2005

2006

2007

2008

отработени човекомесеци

51

53

50

50

действителна месечна натовареност

27.92

27.04

30.88

30.66

 

От тези данни се вижда, че броят на разглежданите от един съдия дела средно за месец през последните две години е почти еднакъв и е по-голям от предходните две.

 

         През 2008 г. средната месечна натовареност на гражданските съдии по щат е 28.71 дела за разглеждане (при възможни 24 човекомесеци общо за двамата съдии в граждански състави).

През 2008 г. средната месечна натовареност на наказателните съдии по щат е 23.44 дела за разглеждане (при възможни 36 човекомесеци за тримата съдии в наказателни състави).

 

Действителната месечна натовареност на гражданските съдии през 2008 г. е 36.26 дела за разглеждане (при действително отработени 19 човекомесеци от двамата съдии в гражданските състави).

Действителната месечна натовареност на наказателните съдии през 2008 г. е 27.23 дела за разглеждане (при действително отработени 31 човекомесеци от тримата съдии в наказателните състави).

 

ІІ.2. От гледна точка на свършените дела (решени по същество и прекратени):

 

ІІ.2.1. Средната месечна натовареност при решените дела на един съдия на база 12 месеца при заети 5 щатни бройки и съответно възможни 60 човекомесеца е 21.50 дела, при 20.68 дела през 2007г., 19.73 дела през 2006 г. и 20.40 дела през 2005 г.

 

ІІ.2.2. Действителната средна месечна натовареност на един съдия е по-голяма, предвид обстоятелството, че отработените човекомесеци са по-малко, а именно: 51 през 2005 г., 53 през 2006г., 50 през 2007 г. и 50 през 2008 г. При това положение действителната месечна натовареност на един съдия на база действително отработеното време през годините спрямо общия брой свършени дела е следната:

 

 

2005

2006

2007

2008

отработени човекомесеци

51

53

50

50

действителна месечна натовареност

24.00

22.34

24.82

25.80

 

От тези данни се вижда, че броят на решените от един съдия дела средно за месец се е увеличил през отчетната година, спрямо предходните три години.

 

         През 2008 г. средната месечна натовареност на гражданските съдии по щат е 24.00 свършени дела (при възможни 24 човекомесеци общо за двамата съдии в граждански състави).

През 2008 г. средната месечна натовареност на наказателните съдии по щат е 19.83 свършени дела (при възможни 36 човекомесеци за тримата съдии в наказателни състави).

 

Действителната месечна натовареност на гражданските съдии през 2008 г. е 30.32 свършени дела (при действително отработени 19 човекомесеци от двамата съдии в гражданските състави).

Действителната месечна натовареност на наказателните съдии през 2008 г. е 23.03 свършени дела (при действително отработени 31 човекомесеци от тримата съдии в наказателните състави).

 

 

ІІІ. Оценка за дейността на съда и конкретно на всеки съдия в съответствие с показателите натовареност и качество.

 

Резултатите, постигнати от РС-Левски през годината, са много добри и се дължат на старанието и проявеното високо съзнание от страна както на съдиите – последните стриктно спазват разпоредбата на чл.12, ал.2 от ЗСВ, което бе изрично констатирано и от Инспектората на ВСС във връзка с извършените през 2008 г. проверки по гражданските и наказателните дела – така и на служителите, чиято дейност е пряко свързана с придвижването и разглеждането на делата. 

Делата се насрочват по възможно най-бързия начин, като се запазва бързината и при насрочване на следващите съдебни заседания по отложените дела (гражданските дела преимуществено се насрочват в рамките на 30 дни, а наказателните – в рамките на месец-два, само в редки случаи – на три).      

Съдиите предварително се запознават със съдържанието на делата и влизат подготвени в съдебните заседания. Разделението на съдиите по състави и специализацията им по определена материя спомагат за повишаване качеството на съдопроизводството и на съдебните актове.

Както бе отбелязано и по-горе, новият ГПК значително ускори правораздаването по гражданските дела.

Тъй като постъпването на делата и тяхното приключване е постоянен и ритмичен процес, не е възможно в края на отчетния период да не останат висящи дела. Все така открит стои проблемът с отлагането на делата по независещи от съдиите причини. Продължава отлагането на наказателните дела поради нередовното призоваване на страна или свидетел по делото. В такива случаи съдиите изискват обяснения от виновното длъжностно лице и се изпращат съответните указания до призовкарите с оглед обезпечаване редовното призоваване на съответното лице за следващото съдебно заседание. По наказателните дела пречка за бързото приключване се явяват и задграничните пътувания на свидетели, чийто разпит е от съществено значение за разкриване на обективната истина – в НПК не е предвиден механизъм за задължаване на свидетел, който не е бил призован преди отпътуването му, да се яви пред съда след завръщането му от чужбина. В такива случаи, докато се получи справката от съответната Областна дирекция на МВР (каквато справка ежемесечно се изисква по инициатива на съдиите по отделните дела) за влизането на свидетеля на територията на РБ и се пусне нова призовка за следващото съдебно заседание, се оказва, че свидетелят отново е заминал в чужбина, без да може да бъде редовно призован.

И не на последно място следва да се отчете обстоятелството, че някои от делата представляват фактическа и правна сложност и по тях е необходимо събирането на много доказателства, изискват се документи и справки от различни институции (някои от последните не отговарят своевременно), а така също се налага назначаването на съдебни експертизи, чието изготвяне също отнема време.

В РС-Левски още от 2005 г. беше въведен принципът на случайно разпределение на делата, който продължи да се прилага и през 2006 г., 2007 г. и 2008 г. В малките съдилища, където няма много състави, разглеждащи дела от един и същ вид, компютърната програма за случаен принцип се явява не особено ефективна, но при всички положения случайният принцип се спазва (този извод бе потвърден и от Инспектората към ВСС по време на извършените през 2008 г. проверки по граждански и наказателни дела), тъй като смисълът от въвеждането му бе председателят на съда да не избира според случая кое дело на кого да възложи – разпределението става по силата на предварително определени правила. В Районен съд гр.Левски е налице специализация по състави, като има 2 граждански състава и 3 наказателни. През 2008 г. председателят на съда свика общо събрание, по време на което беше предоставена възможност на всеки един съдия да изложи становището си относно натовареността си и дали желае да се занимава с дела от друга материя. Никой не изказа мнение, че счита себе си за по-натоварен от останалите съдии, и всеки заяви, че не желае смяна на състава си.

 

Отработените от съдиите дни през 2008 г. са както следва:

Евгения Рачева – 204;

Маргарита Димитрова – 218;

Наташа Панчева – 194;

Палмира Атанасова – 209;

Стойка Манолова – 213.

 

Видно и от приложените справки, като се има предвид  времето, което реално са отработили през годината, и спецификата на наказателния и гражданския процес, съдиите Наташа Панчева, Маргарита Димитрова и Стойка Манолова са били еднакво натоварени. По показателя натовареност следва да бъде отличена от останалите съдия Палмира Атанасова, на чийто състав по принцип е заложена същата натовареност като на изброените по-горе съдии. Предвид обаче обстоятелството, че съдия Атанасова е най-работоспособният и организиран съдия в РС-Левски, което й помага бързо да приключва разглеждането и решаването на делата си, и с оглед на факта, че периодично депозира пред  председателя на съда изрични молби за разпределяне на неин доклад на още дела, в голяма част от случаите, когато отсъстват съдии, именно на нея се разпределят следващите им се дела (респ. тя влиза в заседанията на отсъстващите си колеги по дела, за които не важи принципът „неизменност на състава”). По тази причина съдия Атанасова е разгледала повече дела от останалите съдии.

Председателят на съда също участва в разглеждането на дела, като броят им е значително по-малък в сравнение с този на останалите съдии, което се дължи на обичайната за административните ръководители ангажираност с административна дейност и изпълняване на други задължения по ЗСВ.

При обособяване на съставите е отчетена тежестта на делата и всеки един от съдиите Панчева, Атанасова, Димитрова и Манолова получава на доклад и по-тежки, и по-леки дела, и оттам – всеки един от съставите има решени както по-леки, така и по-тежки дела, като е налице баланс между съдиите по този показател.

 

Като цяло може да се обобщи, че постановените от съдиите от Районен съд гр.Левски актове са качествени и добре мотивирани.

 

По гражданските дела една от основните причини за отмяна на съдебните актове е представянето на нови доказателства пред въззивната инстанция. В останалите случаи, въз основа на събраните доказателства, втората инстанция прави друг правен извод.

 

Причините за отмяна и изменение на актовете по наказателните дела на отделните съдии са следните:

 

Съдия Наташа Панчева: По едно а.н.дело е допуснала нарушаване на поцесуалните правила, като не е проверила внимателно всички събрани доказателства и оттам е направила грешни извода. Решението е отменено от АС-Плевен, който е решил делото по същество; По ч.н.д. е отменено определение, с което е потвърдила мярка за неотклонение „задържане под стража” и последната е изменена в по-лека (гаранция), но следва да се има предвид обстоятелството, че пред втората инстанция са били представени доказателства за личността на дееца, обуславящи, според ОС-Плевен, липсата на опасност деецът да се укрие или да извърши престъпление; По едно а.н.д. АС-Плевен е направил друг правен извод, като е изтълкувал закона по различен от съдия Панчева начин;

 

Съдия Палмира Атанасова: По ч.н.д. е отменена взетата от съдия Атанасова мярка за неотклонение „задържане под стража” и е взета от въззивната инстанция по-лека такава (гаранция), тъй като според окръжния съд не е налице обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението; По а.н.д. АС-Плевен е отменил частично решението на съдия Атанасова и е изменил наказателното постановление по отношение на едната глоба (като е потвърдил глобата районният съд е нарушил материалния закон, защото последният предвижда към момента на извършване на деянието по-нисък размер на глобата), обезсилил е решението за другата глоба като недопустимо (районният съд не е следвало да се произнася по нея, тъй като е била 10 лв. и в тази част НП е било необжалваемо съгласно ЗАНН) и е потвърдил решението на съдия Атанасова по отношение на третата глоба;

 

Съдия Евгения Рачева: По ч.н.д. е отменена взетата от съдия Рачева мярка за неотклонение „задържане под стража” и е взета от въззивната инстанция по-лека такава (гаранция), но следва да се има предвид обстоятелството, че пред втората инстанция са били представени доказателства за личността на дееца, от които е направен извод от въззивната инстанция,  че  няма  реална опасност деецът да се укрие или да извърши престъпление; Всички 13 а.н.д., по които решението е отменено, касаят идентични казуси, като спорният въпрос по тях е един: след изменението на ЗДвП (бр.51/2007 г. на ДВ), може ли органите за контрол да използват за засичане скоростта на движението на водачите технически средства, които не заснемат или не записват и регистрационния номер на моторното превозно средство. Според категоричното становище на съдиите Рачева и Атанасова (подробно мотивирано в решенията им), които разглеждаха тези дела, Законът за движението по пътищата изключи този вид технически средства, и, след като не може да бъде доказано, че отчетената с апарата скорост е на конкретен автомобил, то районните съдии отменяха наказателните постановления. Административен съд – Плевен застъпи точно противоположното становище, а именно, че и след посоченото изменение на закона техническите средства, които отчитат единствено дата, час и скорост на движение, могат да се използват от контролните органи при констатиране нарушения по ЗДвП, което доведе до отмяна на всички решения на РС-Левски, които на свой ред отменяха НП за констатирани с такива технически средства нарушения;

 

Съдия Маргарита Димитрова: по едно н.д.о.х. въззивният съд е отменил присъдата и е върнал делото за ново разглеждане на РП-Левски поради допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемите – според окръжния съд в случая е повдигнато обвинение за вещи, които не са оценени, а и в хода на съдебното следствие също не била изяснена стойността на вещите, предмет на престъплението; по н.д.о.х. присъдата е изменена поради допусната грешка от районния съд при изчисляване на държавната такса върху уважения размер на гражданския иск; по едно наказателно дело от общ характер по реда на възобновяването Върховният касационен съд е отменил влязла в сила присъда на районния съд в частта й по приложението на чл.25, във вр. с чл.23 и чл.68 от НК и е върнал делото на друг състав за произнасяне – според ВКС не всичките 7 присъди, по отношение на които е определено общо наказание, са в съотношение на съвкупност (някои са в съотношение на рецидив);

 

Съдия Стойка Манолова: По ч.н.д., с предмет групиране на наказания (чл.25, във вр. с чл.23 от НК), ВКС е отменил по реда на възобновяването определението на съда, с което е определено общо наказание, и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав – районният съд не е направил преценка кое е най-благоприятното за осъдения съчетание, в съответствие с изискването да се определи кои наказания могат да се включат в съвкупността и кои следва да се изтърпят отделно; По н.д.о.х. въззивният съд е отменил присъдата като неправилна и незаконосъобразна и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав, тъй като районният съд не е извършил правилен анализ на събраните по делото доказателства и не може да се извърши проверка на правилността на изводите на първата инстанция, нито как е формирано вътрешното й убеждение. Не е посочено защо се дава вяра на свидетелските показания и какви обстоятелства са установени от събраните по делото гласни доказателства; По н.д.о.х. присъдата е отменена и делото върнато на друг състав, тъй като районният съд не е изложил никакви мотиви относно основния факт на доказване и от фактическата обстановка, приета от ЛРС, не става ясно кога е извършено изпълнителното деяние; По н.д.о.х. присъдата е отменена в частта, с която на основание чл.25, във вр. с чл.23 от НК е определено общо наказание лишаване от свобода по две присъди, присъединено е наказание глоба и е постановено отделно изтърпяване на наказание лишаване от свобода по трета присъда – според изложените от окръжния съд мотиви, една от групираните присъди не е била влязла в сила, постановено е отделно изтърпяване на условна присъда, без последната първо да е приведена в изпълнение (но такова не може и да се извърши, тъй като в изпитателния срок е извършено престъпление, наказано с глоба, т.е. не са налице материалните предпоставки за привеждане на условната присъда в изпълнение); По н.д.о.х. окръжният съд е изменил присъдата, като е приложил закон за същото, по-леко наказуемо престъпление, преквалифицирал е деянието, изменил е присъдата и в наказателно- осъдителната част, и е потвърдил присъдата относно направените по делото разноски – според въззивната инстанция присъдата е постановена в нарушение на материалния закон, тъй като районният съд неправилно е приложил закон за по-тежко наказуемо престъпление, пренебрегвайки установените по делото обективни обстоятелства, принадлежащи към фактическия състав на престъплението, които имат значение за правилната правна квалификация.

 

 

         ІV. Взети мерки от административния ръководител.

 

         С оглед непрекъснатото контролиране движението на делата, председателят на съда установи задължение за деловодителите да му докладват веднага при предаване в деловодството всички дела, по които съдиите са оставили производството без движение или са го спрели, както и когато делото не е насрочено за конкретна дата или не му е бил даден ход. Констатациите на председателя на съда и дадените указания по движението на делото се докладват на съответния съдия-докладчик за предприемане на незабавни действия.

         С цел предотвратяване злоупотреба с правото на защита от страните по наказателните дела и с оглед своевременното приключване на продължили дълго във времето такива, председателят на съда предостави допълнителни дати за заседания на наказателните състави с оглед насрочването на тези дела в съвсем кратки интервали от време.

         Разпоредено беше също така на съдиите-докладчици извършването на насрещна проверка по съответните им граждански дела, които са спрени заради преюдициални спорове или заради разкрити престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи изходът на съответното гражданско дело.

 

         С оглед усъвършенстване на Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, почти веднага след публикуването му в края на януари 2008 г. председателят на РС-Левски изпрати до Висшия съдебен съвет подробно мотивиран сигнал с конкретни предложения по неясните, противоречиви и непълни текстове в Правилника. Въпреки че предложенията на РС-Левски бяха принципно одобрени от съответния експерт към Комисията по правни въпроси на ВСС, все още последният не се е произнесъл по тези толкова важни за нормалното функциониране на съдилищата проблеми.

 

 

         V. Кадрова  обезпеченост

        

         V.1.Магистрати.

Районен съд гр.Левски разполага с 5 щатни бройки за съдии.

         През периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г. в РС гр.Левски бяха заети всичките щатни бройки от съдиите Евгения Георгиева Рачева, Наташа Георгиева Панчева, Стойка Георгиева Манолова-Стойкова, Палмира Димитрова Атанасова и Маргарита Димитрова Димитрова.

         Съдиите Наташа Панчева и Палмира Атанасова са в граждански състави, а съдиите Маргарита Димитрова, Стойка Манолова и Евгения Рачева – в наказателни.

Към 31.12.2008 г. няма незаети щатни бройки за районни съдии.

 

Всички магистрати посетиха през 2008 г. семинари, а именно:

Евгения Рачева – Оперативна програма „Административен капацитет”¸ организиран от ВСС и „Партньори в борбата срещу дискриминацията”, организиран от Комисията за защита от дискриминация, НИП и Европейски институт;

Наташа Панчева – „Съдебно сътрудничество по наказателни дела. Европейска заповед за арест.”, „Съдебна делба”, „Право на интелектуалната собственост в ЕС” и „Актуални въпроси на вещното право” – и четирите семинара организирани от НИП гр.София – и „Актуални въпроси по новия ГПК”, организиран от НИП гр.София и Окръжен съд гр.Плевен;

Палмира Атанасова – „Актуални въпроси по новия ГПК”, организиран от НИП гр.София и Окръжен съд гр.Плевен;

Маргарита Димитрова – „Компютърна престъпност, пране на пари, отнемане на незаконно придобити печалби и имущество”, организиран от Апелативен съд гр.Велико Търново и Германска фондация за международно правно развитие;

Стойка Манолова – „Компютърна престъпност, пране на пари, отнемане на незаконно придобити печалби и имущество”, организиран от Апелативен съд гр.Велико Търново и Германска фондация за международно правно развитие.

 

V.2. Държавен съдебен изпълнител и съдии по вписванията.

В РС гр.Левски има една щатна бройка за държавен съдебен изпълнител, която до 19.05.2008 г. беше заета от Емилия Георгиева Чернакова. Последната напусна работа по собствено желание, което беше уважено от министъра на правосъдието (заповед №ЛС-И-666/24.04.2008 г.). Считано от 22.05.2008 г. държавен съдебен изпълнител в РС-Левски е Юли Ангелов, преминал на работа в ЛРС от РС-Плевен (съгласно допълнително споразумение, сключено между г-н Ангелов и министъра на правосъдието).

Държавният съдебен изпълнител Юли Ангелов посети през 2008 г. три семинара по новия ГПК – проведени съответно в гр.Стара Загора, гр.Варна и с.Шипково.

 

През целия отчетен период в съда бяха заети двете щатни бройки за съдии по вписванията от Сашка Кирилова Юскулова и Димитър Иванов Стоев. Последният взе участие в семинар с представители на МП, Нотариалната камара и Агенцията по вписванията, проведен в гр.София.

 

V.3. Съдебна администрация.

Според щатното разписание на РС-Левски, през цялата 2008 г. имаше 16 щатни бройки за служители, както следва: един административен секретар, един главен счетоводител, един системен администратор, трима съдебни секретар-протоколисти, петима съдебни деловодители (двама в гражданското и трима в наказателното деловодство), един деловодител „Регистратура”, един съдебен архивар, един секретар в съдебноизпълнителна служба, един призовкар и един чистач.

В началото на 2008 г. не бяха заети две от длъжностите – за системен администратор І-ва степен и за съдебен секретар-протоколист, за заемането на които бяха обявени конкурси със заповед №378/17.12.2007 г. на председателя на съда.

Конкурсът за системен администратор бе спечелен от Милко Андреев и последният встъпи в изпълнение на длъжността си на 18.02.2008 г.

Конкурсът за съдебен секретар-протоколист не можа да излъчи лице, спечелило конкурса, и беше обявен нов конкурс. Последният бе спечелен от Илияна Петрова Илиева и последната зае свободната щатна длъжност за съдебен секретар-протоколист на 12.05.2008 г.

Считано от 01.09.2008 г. в съда работи като съдебен деловодител и Росица Петрова, с която е сключен срочен трудов договор – до завръщане от майчинство на титуляра Цветелина Стефанова.

 

Служителите в РС-Левски са много интелигентни, способни, съвестни и добре подготвени. Водени от стремежа за повишаване престижа на професията, служителите винаги стриктно съблюдават етичните норми на поведение не само спрямо магистратите и помежду си, но и при общуването си с всички клиенти на съда (въпреки честите провокации от недобросъвестни граждани). Не са редки случаите, когато предвид малкия щат за обема работа, извършвана от съдебната администрация на РС-Левски, на служителите се налага да продължават да работят и след изтичане на работното време, като винаги в такива случаи те са водени от чувството си за отговорност към професията и дисциплинираност.

 

Специално внимание следва да се отдели на системния администратор, благодарение на когото РС-Левски успя своевременно да отговори на всички нововъведени изисквания, свързани със създаването на интернет-страница на съда, в която се публикува и обновява съответната информация. Още с встъпването си в длъжност системният администратор веднага изключително ефективно се включи в дейността на колектива, усвои много бързо изискванията за заеманата от него длъжност и качествено изпълняваше задълженията си, като същевременно с това проявяваше инициатива и изпълняваше и дейности, които не произтичат от длъжностната му характеристика.

Съдебният деловодител Росица Петрова също се включи в дейността на съда много активно, като ежедневно проявяваше старание и трудолюбие в работата си.

 

През 2008 г. семинар посети системният администратор, като следва да се отбележи, че поради изключителната активност на служителите от РС-Левски при посещение на организираните обучения през предходни години, за някои от служителите вече няма непосетени подходящи семинари от програмата на НИП.

 

Ефективността на дейността на съдебната администрация значително би се повишила при отпускането на нови щатни бройки.

С оглед увеличаващия се ежегодно брой на делата не само в нашия съд, но и в другите съдилища, ускоряване процеса на разглеждане на делата и сравнително голямата площ, на която е разположен гр.Левски, беше целесъобразно да се отпусне допълнителна щатна бройка за призовкар. През 2007 г. пък двойно се увеличи сградният фонд, ползван от РС-Левски, което предпоставя отпускането на допълнителен (1 или ½) щат за чистач. От страна на ВСС обаче не беше уважено искането на председателя на съда в тази насока. Считам за неприложима препоръката на ВСС към председателя на съда да възлага съвместяване на дейности, тъй като нито един от останалите служители не би могъл, с оглед естеството на работата си и натовареността си, да изпълнява и функции на призовкар или чистач.

 

 

         VІ. СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ  

 

1.Районен съд гр.Левски се помещава в част от сграда (публична държавна собственост), намираща се на бул.”България” №58, предоставена на съда от областния управител за стопанисване и управление.

След като през 2007 г. бяха извършени необходимите ремонтни дейности, вече ефективно се използва и предоставената ни част от втория етаж на сградата. Съдът разполага на първия етаж с две съдебни зали (част от първата е преградена и обособена за архив, а непосредствено до втората се намира арестантско помещение), канцелария за съдебните секретар-протоколисти (в която има обособени работни места за призовкаря и чистача), едно деловодство, регистратура, кабинет на ДСИ, в който работи и секретарят в СИС, кабинет за системен администратор, кабинет за архиваря, който работи и в бюрото за съдимост, помещение за сървъра и сервизно помещение. На втория етаж се намират кабинет на председателя на съда, четири кабинета на районните съдии, кабинет на съдиите по вписванията, кабинет на главния счетоводител, кабинет на административния секретар и регистратура по ЗЗКИ.

Във всички кабинети и зали са създадени много добри условия за нормално протичане на работния процес. В края на 2008 г. беше извършен ремонт на санитарните възли, както с цел подобряване на функционирането им, така и за привеждането им в съответен на останалата част от сградата на съда вид.

На територията на РС-Левски се намира и помещение за службата по вписванията, в която работят двама служители на Агенцията по вписванията.

        

Всеки един от работещите в съда разполага с компютър и монитор (с изключение на призовкаря, за дейността на когото не се изисква такава техника). В двете зали има поставен и втори монитор, който се използва от председателя на състава за контролиране на протокола от  съдебното заседание. Отделните служби имат поне по един лазерен принтер, с какъвто разполагат и двете съдебни зали, всеки един от съдиите, административният секретар, главният счетоводител, и системният администратор. В края на 2008 г. пред едната от съдебните зали беше поставено голямо електронно табло, върху което се изписват разглежданите през деня дела и тяхното състояние („приключило”, „гледа се”, „предстои”).

 

В регистратурата има поставено многофункционално устройство, което, освен като принтер и копирна техника, се използва и за сканиране на документи. С многофункционално устройство, което се използва предимно с цел копиране на книжа, разполагат и административният секретар и съдебноизпълнителната служба. Копирна машина с по-големи възможности има в деловодството на съда.

 

         В съда има три сървъра – два функциониращи и един невъведен в експлоатация по независещи от нас причини.

 

При бюрото за съдимост, в кабинетите на председателя на съда, на административния секретар и на системния администратор има осигурен достъп до Интернет.

 

         В бюрото за съдимост се ползват съответните програмни продукти.

 

         На всички работни места е осигурен достъп до работа с програмата АПИС, която ежедневно се актуализира.

 

 

         VІ. ПРОБЛЕМИ И ПРЕПОРЪКИ

 

В началото на месец септември 2008 г., съгласно дадените ни указания от ВСС, в РС-Левски беше въведен един от софтуерните продукти за управление на съдебните дела – САС „Съдебно деловодство”. Служителите бързо го разучиха, въведоха в базата с данни всички висящи дела и започнаха да работят с него. Същевременно обаче, в процеса на работа се разкриха изключително много пропуски в продукта (който между другото е най-масово въведеният в съдебната система), за което своевременно сме правили предложения до неговите производители за усъвършенстването му. За съжаление тяхната реакция не е толкова бърза и вместо чрез програмата да се улесни значително работата на съдебната администрация (в тази връзка много полезна би била програмата – при правилно изпълнение – за изготвяне на  многобройните статистически справки), се получава така, че на служителите се налага вече да работят двойно (едно дело се вкарва и на ръка в съответните книги, и в програмния продукт) – т.е. привнесе се още едно допълнително задължение към бездруго многобройните основни такива на съдебната администрация. Пропуските в програмата са пречка да бъде преустановено воденето на ръка на деловодните книги, тъй като продуктът не е надежден, не отчита точно цялата информация и в някои отношения противоречи на нормативната уредба.

 

Отново следва да се отбележи, както и в доклада от предходната година, че по някои от точките от новите указания на ВСС относно структурата на отчетните доклади, не се води в районните съдилища нарочна статистика (според досега действащите правила и норми), което на практика затрудни извличането и представянето на исканата информация. Такова е положението и при новите утвърдени отчетни форми. Така напр. в отчета за работата на съда е въведена графа „дела от и срещу търговци”. Никъде до този момент не се правеше някакво отбелязване по книгите за такъв тип дела. Липсваха от страна на ВСС и указания, от които да се направи извод дали всяко дело, по което страна е търговец, следваше да се отнесе в този ред от отчета, или само делата, чийто предмет е свързан с търговските отношения. Така напр. една кооперация е търговец по смисъла на ТЗ и сключва търговски сделки, но ако делото е образувано въз основа на иск от член на кооперацията срещу решение на общото й събрание, значи ли това, че делото е срещу търговец?! Формално погледнато е така, но дали с изнасянето на отделен ред на дела от и срещу търговци се е целяло извличането именно на тази информация?! Отделно от това няма указания за случаите, когато дадено дело е от търговец (или срещу търговец) и едновременно с това е по чл.410 от ГПК, в кой от двата реда – Д или Е – на отчета rs-pr-1 следва да се отнесе?!

И в тези отчетни форми, за които се предполагаше, че би следвало да са много добре обмислени и да не създават трудности, има пропуски, които възпрепятстват прецизността на информацията. Така напр. отново липсва ред, на който могат да се отнесат съдебните поръчки по наказателни дела в отчета rs-pr-2-nak_d. Това са ч.н.д., които обаче почти никога не са от досъдебно производство. Къде би следвало да се отнесе изпратена от чуждестранен съд поръчка за разпит на свидетел – български гражданин – по висящо пред чуждия съд наказателно съдебно производство?! Под всякаква критика е и използването на архаичните и несъответстващи на актуалното законодателство наименования (респ. съкращения) на отделните видове дела: наказателни общ характер дела (и НОХД), вместо произтичащото от ПАРОАВАС наименование наказателни дела от общ характер (съответно НДОХ); наказателни частен характер дела (и НЧХД), вместо наказателни дела от частен характер (и НДЧХ); административно наказателен характер дела, вместо административнонаказателни дела; НЧД, вместо съответното за частните наказателни дела съкращение ЧНД. Крайно време е, ако в редове с шифър 1470 и шифър 3600 от отчета по наказателните дела не се въведе правилният термин „групиране на наказания”, поне да се отстрани правописната грешка при изписване на използваната дума (не се пише кОмулации, а кУмулации). Следва да се коригира и ред с шифър 2016 от същия отчет – в съответния закон още през 2006 г. беше направено изменение на заглавието му и последното вече не е „Закон за защита СРЕЩУ дискриминацияТА”, а „Закон за защита ОТ дискриминация” (това важи и за ред с шифър 0802 от отчета по гражданските дела, като в последния следва да се коригира и ред 0801 – вместо „Закона срещу домашното насилие”, да стане „Закона за защита срещу домашното насилие”).   

         

 

         ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

         Отчет за работата на Районен съд гр.Левски за 2008 г. – форма rs-pr-1; Отчет по гражданските дела на Районен съд гр.Левски за 2008 г. – форма rs-pr-2-gr_d; Отчет по наказателните дела на Районен съд гр.Левски за 2008 г. – форма rs-pr-2-nak_d; Справка за дейността на съдиите в Районен съд гр.Левски през цялата 2008 г. по наказателни и граждански дела, както и справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани дела – форма rs-pr-3; Отчети за работата на Районен съд гр.Левски през 2005 г., 2006 г. и 2007 г. (форми по образец).

           

         13.02.2009 г.                      Евгения Рачева

         гр.Левски                            председател на Районен съд – Левски