Начало

Обща информация

Структура

Информация за дела

Банкови сметки, бюджет

Обявления, конкурси и др.

Резултати от работата на съда

Полезна информация

Пресцентър

 

 

 

 

 

Съдебната администрация на Районен съд гр. Левски се състои от 15 служители.

     Административният секретар и главният счетоводител на съда са служителите от съдебната администрация с ръководни функции по отношение на последната.

      Административен секретар на съда е Янка Петрова Борисова.

      Главен счетоводител на съда е Даниела Василева Дочева.

      Системен администратор на РС-Левски е Валентин Тодоров Димов.

      Телефон за връзка с горепосочените лица: 0650 / 8 22 96.

     Съдебните деловодители са 5, като двама от тях работят с наказателни дела, а двама – с граждански. Считано от 01.03.2007 г. в съда има и деловодител „Регистратура”.

      Телефонът за връзка със служба „Деловодство” е 0650 / 8 64 19.

      В Районен съд гр.Левски има трима съдебни секретари, които също отговарят на телефон 0650 / 8 64 19.

     Съдебният архивар работи и в бюрото за съдимост. Телефон за       връзка: 0650 / 8 64 96.

       При държавния съдебен изпълнител работи секретар съдебно-изпълнителна служба. Телефонът за връзка с последния е 0650 / 8 62 49.

       В Районен съд - Левски има един призовкар и един чистач.

 

 

ДЕКЛАРАЦИИ

по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ  

 на служителите в Районен съд - Левски

 

РЕГИСТЪР  и  ДЕКЛАРАЦИИ

по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ  

 /Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество/

на служителите в Районен съд - Левски

 

РЕГИСТЪР  и  ДЕКЛАРАЦИИ

по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ  

 /Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество/

на служителите в Районен съд - Левски

 

ДЕКЛАРАЦИИ

по чл.340а от ЗСВ  

 на служителите в Районен съд - Левски

 


  © 2008 Районен съд - Левски