Начало

Обща информация

Структура

Информация за дела

Банкови сметки, бюджет

Обявления, конкурси и др.

Резултати от работата на съда

Полезна информация

Пресцентър

 

 

 

 

 

Знаете ли, че

:: Видове дела :: Граждански дела :: Наказателни дела :: Участници в процеса :: Права на пострадалия :: Завеждане на дело :: Получих призовка :: Алтернативата :: Плащане на такси :: В делото участват :: Свидетелят :: Ролята на съда :: Как да стана съдебен заседател :: Обжалване ::

В БЪЛГАРИЯ ИМА:          

     Районни     

Окръжни 

Апелативни

Военни 

Административни

Върховен касационен съд  

Върховен административен съд

При първоначално образуване делото се гледа от първоинстанционен съд. Ако се обжалва решението на първоинстанционното дело, се образува второинстанционно дело. При обжалването се гледа от трета или касационна инстанция.                          

Районен съд (РС)

е основен първоинстанционен съд.

В България има 113 районни съдилища.

Разглежда граждански, наказателни, както и административно-наказателни дела. Тук се включват семейни и трудови дела, дела за издръжка и осиновяване, искове по търговски и граждански дела с цена на иска под 25 000 лв. и делби на недвижимо имущество.

 Окръжен съд (ОС)

В България техният брой е 28. Разположени са в областните центрове.В съдебния район на всеки окръжен съд има един или няколко районни съдилища.

Ако определен човек или фирма са загубили дело в РС, те имат право да обжалват, като тричленен съдийски състав от ОС ще ревизира делото и ще прецени дали районният съдия е приложил правилно закона. ОС разглежда като първа инстанция граждански и наказателни дела, определени със закон. В София е създаден и Градски съд (ГС), с правата на ОС. Всички дела от РС се обжалват само пред ГС, а не пред ОС.

На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни:

  • Искове за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или за отменянето му;

  • Искове за собственост и други вещни права върху имот с ценана иска над 50 000 лв;

  • Искове по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв, с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и вземания за актове на начет;

  • Искове за установяване на недопустимост или нищожност на вписване, както и за несъществуване на вписано обстоятелство, когато това е предвидено в закон;

  • Искове, които по други закони подлежат на разглеждане на окръжния съд;

  • Тежки престъпления, в т. ч. убийства и др.;

 Военен съд

Разглежда като първа инстанция наказателни дела за престъпления, извършени от военнослужещи или служители на МВР. За тези дела второинстанционен съд е Военно-апелативен съд. Компетентността на военните съдилища е определена със закон. Те са със статут на ОС.

Административен съд

Биват 28 на брой. Осъществява същата функция като касационен съд, но само по прилагане на законите в административното правораздаване. Aдминистративен съд се произнася и по спорове за законосъобразността на актовете на Кметовете и Общинският съвет.

 Апелативен съд (АС)

Гледа дела, образувани по жалби срещу решенията на окръжните съдилища като първа инстанция. Трима съдии от АС преценяват дали колегата им от ОС е приложил правилно закона. В страната има 5 апелативни съдилища -  в Бургас, Пловдив, София, Варна и Велико Търново.

 Върховен касационен съд (ВКС)

осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. Той е и последна инстанция по всички граждански и наказателни дела.

 Върховен административен съд (ВАС)

осъществява същата функция като ВКС, но само по прилагане на законите в административното правораздаване.

Има функция на първоинстанционен съд, когато става дума за дела по държавно- административни постановления – актове на Министерски съвет, на отделни министри и други актове, определени със закон.

 Върховният съд е  третоинстанционно и последно ниво за съдебно разглеждане на спорове. Актовете му не подлежат на обжалване.

 

 


  © 2008 Районен съд - Левски